Skip to content

Grenen Spirar i Exakt tid för att bli … “avskuren”

  • by

Vi har utforskat temat om Grenen/Telningen som sträcker sig genom flera av profeternas skrifter i Gamla testamentet. Vi såg att Jeremia år 600 f.Kr. hade plockat upp temat påbörjad av Jesaja 150 år tidigare, och förklarade att denne Grenen/Telningen skulle vara en kung. I vårt tidigare inlägg såg vi att Sakarja, följande efter Jeremia, förutspådde att denne Grenen/Telningen kommer att heta Jesus och att han kommer att kombinera rollerna av konung och präst i en roll – något som aldrig tidigare hade inträffat i israelisk historia.

Daniel’s gåta om den Smordes planerade ankomst

Men det slutade inte där. Daniel, som levde i tiden mellan Jeremia och Sakaria, plockade direkt upp titeln “Den Smorde” (som vi såg här = ‘Kristus “eller” Messias), och anspelade samtidigt på Grenen/Telningen temat i en fascinerande gåta som förutsåg när Messias skulle uppenbaras. Omkring år 538 f.Kr. skrev han följande:

“Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå veckor……  Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad……..” (Daniel 9: 25-26)

Eftersom Smorde = Kristus = Messias, som vi såg här, vet vi att Daniel skrev om den kommande Kristus. Daniel anger en starttid (“då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp”) och ett specifikt tidsintervall (“sju veckor och sextiotvå veckor “) som kulmineras i uppdagandet av Kristus (= den Smorde) som sedan helt mystiskt kommer att “förgöras”.  Strukturen som sådan av denna förutsägelse verkar tillräckligt tydlig. Men kan vi förstå detaljerna så att vi faktiskt kan spåra detta uppdagandet av Kristus? Låt oss börja med att se på vad som påbörjade tickandet av denna profetiska klocka.

Utfärdandet av Förordningen att Jerusalem skulle Återställas och Återuppbyggas

Omkring 100 år efter Daniel, var Nehemja munskänk till den persiske kejsaren Artaxerxes. Som sådan var han en man som hade tillgång till den allra högsta makten i det persiska riket. I detta sammanhang frågar och erhåller han en kunglig förordning för att återställa och återuppbygga Jerusalem. Så här säger han det.

I månaden Nisan i det tjugonde året av kung Artaxerxes … svarade jag konungen, “Om det behagar konungen och om din tjänare har funnit nåd inför honom, låt honom skicka mig till staden i Judah där mina förfäder är begravda så att jag kan bygga upp det. “…

Jag sade också till honom, “Om det behagar konungen, kan jag få brev till hövdingarna … “. [Och] kungen beviljade min begäran. Så jag gick till hövdingarna … och gav dem konungens brev. Kungen hade också skickat officerare och kavalleri med mig. (Nehemja 2: 1-9)

Så här ser vi ett kungligt påbud, uppbackat med skrivelser och militären i det persiska riket att återuppbygga och återställa Jerusalem. Eftersom den persiske kejsaren Artaxerxes är känd i världshistorien, och eftersom detta dekret anges i början av denna period i form av Artaxerxes regeringstid (i 20de året av hans regering i månaden Nisan), kan vi avgöra när det var. Artaxerxes besteg den persiska tronen omedelbart efter sin fader Xerxes död i december 465 BC (A) och eftersom detta dekret utfärdades i Nisan 1 (mars/april) av hans 20de år skulle detta sätta utfärdandet av dekretet till den 5te mars, 444 BC (A).

Sju ‘Sjuor’ och Sextiotvå’ Sjuor’

Men vad är dessa “sjuor” som Daniel använde för att spåra tidens gång? I Mose lag fanns en cykel av sju år där landet skulle vila från jordbruksodling vart sjunde år. Det lydde på följande sätt.

När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt Herren. Sex år skall du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen från jorden,men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat.  (3 Mosebok 25: 2-3)

Sammanhanget i Daniels uttalande är “år”, och med hjälp av detta resonemang, med “sjuor” skriver han längs dessa cykler av sju år. I så fall kan Sju ‘Sjuor “och Sextiotvå’ Sjuor” anges aritmetiskt som (7 + 62) * 7 = 483 år.

360-dagars år

Komplicerande saker något är längden av året som används. Idag använder vi solåret (= 365.24219879 dagar per år) eftersom vi just kan mäta revolutionen av jorden runt solen. På den tiden var det vanligt att basera året från månens varv (som den islamiska kalendern gör än idag) vilket ger 354 dagar / år eller genom att använda 12 månader med 30 dagar ger 360 dagar per år. I samtliga fall görs en viss justering för att “fixa” skillnaderna i varv. (I vår västerländska kalender använder vi skottår – 366 dagar – för att justera för fractionen, med några skottår som hoppas över.) I gamla egyptiska, babyloniska, indiska och grekiska civilisationer var en 360 dagars kalender vanlig. Detta är Daniels årslängd.

Beräknad ankomst av Kristus

Med denna bakgrundsinformation är det nu ganska enkelt att räkna ut när Kristus var att komma fram enligt Daniels gåta. 483 år med 360 dagar / år kommer att ge oss:

483 år * 360 dagar / år = 173 880 dagar

när det gäller vår västerländska kalendern skulle detta ge oss 476 sol- år med 25 dagar kvar. (173 880 / 365,24219879 = 476 med 25 som rest)

Startpunkten för denna beräkning var Artaxerxes “dekret som utfärdades den 5 mars, 444 BC. Adderande 476 sol- år till detta datum tar oss till den 5 mars 33 AD. (Det finns inget år 0, kalendern går från 1BC till 1 AD på ett år så aritmetiskt blir det -444 + 476 + 1 = 33).

Om vi nu tar de 25 återstående dagarna och lägger dem till 5 mars 33 AD kommer vi till den 30 mars, 33 AD, som visas i tidslinjen nedan. Eller som Hoehner (vars beräkningar jag har följt) säger

“Genom att lägga till 25 dagar till 5 mars (444 f.Kr.) kommer man till 30 mars (33 e.Kr.), som var Nisan 10. Detta var dagen för det triumferande inträdet av Jesus i Jerusalem …

Hoehner, Kronologiskt aspekter av livet av Kristus del VI, sid. 16 1977

daniel 9 timeline swedish

Tidslinjen av Daniels profetia om “sjuor” kulminerar i Jesus triumferande intåg

Triumferande Intåg av Jesus – den dagen

Det var palmsöndagen, sammadag som vi minns det triumferande intåget av Jesus in i Jerusalem. Av de antaganden som vi har gjort ovan och med hjälp av något grundläggande aritmetik finner vi att detta är den dag då Daniels gåta om “sjuor” landar oss på. Detta var den dag då Jesus presenterades som Konungen eller Kristus till den judiska nationen. Vi vet detta eftersom Sakarja (som hade förutspått namnet på Kristus) också hade skrivit att:

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!    Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.    Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. (Sak 9: 9)

Den länge efterlängtade konungen skulle uppenbaras ridande in i Jerusalem på en hingst med folkskaror av ropande och glada människor. På dagen för det Triumpherande Intåget av Jesus in i Jerusalem – samma dag som förutsägs av Daniel i sin gåta om “sjuor” – red Jesus in i Jerusalem på en hingst. Lukas berättar om skedet.

Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett:

“Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden

När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den 42 och sade: “Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. (Luk 19: 37-42)

I denna berättelse gråter Jesus därför att folket inte kände igen denna samma dag förutspådde i tandem genom Sakarja och Daniel. Men eftersom de inte kände igen denna dag som Kristus uppenbarades skulle något helt oväntat hända. Daniel, förutspådde i samma passage där han lade ut gåtan av “sjuor”, att:

…Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad.”(Daniel 9:26)

Istället för att ta tronen och regera, skulle Kristus bli “avskuren”/förgöras utblottad. Genom att använda denna fras “avskuren” (några biblar översätter det med att “dödas”) anspelar Daniel på temat av grenen, som skjuter upp ur stubben av Jesse, påbörjad långt tidigare av Jesaja, senare förtydligad av Jeremiah, med namnet förutspått av Sakarja och nu är dagen och signaturen föreskriven i Daniel och Sakarja i tandem. Denna gren skulle bli “avskuren”. Men hur skulle denna gren bli “avskuren”? Vi återvänder till Jesaja i vårt nästa inlägg. för att se en levande beskrivning

  1. A) Referens använd genomgående är Kronologiska aspekter av Kristi livet
    Del VI: Harold W. Hoehner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *