Skip to content

Vad är det Judiska Folkets Historia?

  • by

Judarna är ett av de mest antika folken i världen. Deras historia är nertecknad i Bibeln, samt av historiker utanför Bibeln, och genom arkeologi. Vi har mer fakta om deras historia än någon annan nation. Vi kommer att använda denna information för att sammanfatta deras historia. För att göra historien om israeliterna (en gammaltestamentlig benämning för det judiska folket) lättare att följa, kommer vi att använda tidslinjer.

Abraham: Det Judiska Familjeträdet börjar

Tidslinjen börjar med Abraham . Han blev given ett löfte om nationer  att komma från honom och hade möten med Gud  samt slutligen det symboliska offret av hans son Isak. Detta offer var ett tecken som pekade på Jesus genom att markera den framtida platsen där Jesus skulle offras. Tidslinjen fortsätter i grönt när Isaks ättlingar blev slavar i Egypten. Denna tidsperiod påbörjas när Joseph, sonson till Isaac, ledde israeliterna till Egypten, där de senare blev slavar.

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna -Boende i Egypten som slavar till Farao

Boende i Egypten som slavar till Farao

Moses:  Israeliterna bli en Nation under Gud

Moses ledde israeliterna ut ur Egypten genom Påskens Plågor, som förstörde Egypten och tillät israelitiska utvandringen från Egypten till landet Israel. Innan Moses dog, meddelade han Välsignelser och Förbannelser för israeliterna (där tidslinjen går från grönt till gult). De skulle Välsignas om de lydde Gud, men uppleva en Förbannelse om de inte lydde. Dessa Välsignelser och Förbannelser skulle så följa det judiska folket för alltid.

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna - Självstyre i Israel, men UTAN en Kung i Jerusalem

Självstyre i Israel, men UTAN en Kung i Jerusalem

Under flera hundra år bodde israeliterna i sitt land men hade inte någon kung, inte heller hade de huvudstaden Jerusalem – det ägdes av andra folkslag under denna tid. Men iochmed kung David, omkring 1000 f.Kr., förändrades detta.

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna - Levde under Davidiska Kungar som regerade från Jerusalem Jerusalem grundat som Huvudstad av David – Solomon bygger det första Judiska Templet

Jerusalem grundat som Huvudstad av David – Solomon bygger det första Judiska Templet

David upprättar en kunglig dynasti i Jerusalem

David erövrade Jerusalem och gjorde den till sin huvudstad. Han fick  löftet om en kommande ‘Kristus’ och från och med den tiden väntade det judiska folket på att ‘Kristus’ skulle komma.  Hans son Solomon efterträdde honom och Solomo byggde det första judiska templet i Jerusalem. Ättlingar till kung David fortsatte att regera i cirka 400 år och denna period visas i aqua-blå (1000-600 f.Kr.). Detta var perioden av israelitiska glansdagar – de hade nu de utlovade Välsignelserna. De var en kraftfull nationen, hade ett avancerat samhälle, kultur och sitt Tempel. Men gamla testamentet beskriver också deras växande korruption och avgudadyrkan under denna tid. Många profeter i denna period varnade israeliterna om att Moses Förbannelser skulle komma på dem om de inte ändrade sig. Men dessa varningar ignorerades.

Den Första Judiska Landsförvisningen till Babylon

Slutligen omkring 600 f.Kr. började Förbannelser att hända. Nebukadnessar, en kraftfull babylonisk kung kom – precis som Moses hade förutspått 900 år tidigare när han skrev om Förbannelserna :

49  Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, …..  ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. …..  De ska angripa dig i alla dina städer …….. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer över hela ditt land,….. (Femte Mosebok 28:49-52)

Nebukadnessar erövrade Jerusalem, brände den och förstörde Templet som Salomo hade byggt. Han förvisade då israeliterna till Babylon. Bara fattiga israeliter stannade kvar. Detta uppfyllde förutsägelserna av Moses att:

Ni ska ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning….

64  Herren ska sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra,….. (Femte Mosebok 28:63-64)

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna - Erövrat och förvisade till Babylon - Nebukadnessar av Babylon erövrar Jerusalem och förstör Templet

Erövrat och förvisade till Babylon
Nebukadnessar av Babylon erövrar Jerusalem och förstör Templet

Så under 70 år, perioden som visas i rött, var israeliterna  landsförvisade och bodde utanför landet lovat till Abraham och hans ättlingar.

Återvändandet från landsförvisnigen under Perserna

Efter att den persiska kejsaren Cyrus erövrade Babylon blev Cyrus den mäktigaste personen i världen. Han tillät israeliterna att återvända till sitt land.

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna - Boende i landet som en del av Persiska riket

Boende i landet som en del av Persiska riket

Men de var inte längre ett självständigt land, de var nu en provinsdel i det persiska riket. Detta fortsatte i 200 år och är markerat med rosa i tidslinjen. Under denna tid återuppbyggdes det Judiska Templet (känt som det 2: ra Templet) samt staden Jerusalem.

Perioden av Grekerna

Då erövrade Alexander den Store det Persiska Imperiet och gjorde Israeliterna till en provins i det Grekiska Emperiet för ytterligare 200 år. Detta visas i mörkblått.

Historisk Tidslinje med de större Bibliska Personligheterna - Boende i landet som en del av det Grekiska Emperiet

Boende i landet som en del av det Grekiska Emperiet

Alexander den Store erövrar det Persiska Imperiet, men vid hans död upplöses hans Imperium till fyra Kungariken

Perioden av Romarna

Då besegrade Romarna det Grekiska Imperiet och de blev då den dominerande världsmakten. Israeliterna blev återigen en provins i detta Imperiet och det visas i ljus-gul färg. Detta var den tid när Jesus levde. Detta förklarar varför det fanns romerska soldater i evangelierna – eftersom romarna regerade judarna i landet Israel under Jesu liv.

Boende i landet som en del av Romarriket

Boende i landet som en del av Romarriket

Den Andra Judiska landsförvisningen under Romarna

Från tiden av Babylonierna (600 f.Kr) hade Israeliterna (eller judarna som de nu kallas) inte varit självstyrande som de varit under kungarna av David dynasti. De styrdes av andra Imperier. Judarna harmades över detta och de gjorde uppror mot det Romerska styret. Romarna kom och förstörde Jerusalem (70 e.Kr.), brände ned det 2ra Templet och deporterade Judarna som slavar över det Romerska Imperiet. Detta var den andra Judiska exilen. Eftersom Rom var så stort blev Judarna spridda över hela världen.

Jerusalem och templet förstördes av Romarna år 70 e.Kr. Judarna skickades i landsflykt utöver världen

Jerusalem och templet förstördes av Romarna år 70 e.Kr. Judarna skickades i landsflykt utöver världen

Och detta var hur det judiska folket levde för nästan 2000 år: spridda i främmande länder och aldrig accepterade i dessa länder. I dessa olika nationerna led de regelbundet stora förföljelser. Denna förföljelse av judarna var särskilt påfallande i Christna Europa. Från Spanien i Västeuropa till Ryssland bodde judarna ofta i farliga situationer i dessa kristna riken. Mose Förbannelser från bakåt i tiden 1500 f.Kr. var rätta beskrivningar av hur de levde.

 Bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ.  (Femte Mosebok 28:65)

Förbannelserna mot israeliterna gavs för att få folk att fråga:

Alla folk ska då säga: ”Varför har Herren gjort så mot detta land? Varför brinner hans vrede så starkt?”

Och svaret var:

 Och man ska svara: ”Därför att de övergav det förbund som Herren, deras fäders Gud, slöt med dem när han förde dem ut ur Egyptens land.…” (Femte Mosebok 29:24-25)

Historisk tidslinje av judarna - med sina två perioder av landsförvisning från sitt land.

Historisk tidslinje av judarna – med sina två perioder av landsförvisning från sitt land.

Du kan se att det Judiska folket gick igenom två perioder av landsförvisning i deras historia men den andra förvisningen var mycket längre än den första .

1900-talet Förintelsen

Då nådde förföljelserna mot Judarna sin kulmen när Hitler, genom Nazi Tyskland, försökte utrota alla Judar som bodde i Europa. Han lyckades nästan, men han besegrades,  och en kvarleva av Judar överlevde.

Den Moderna pånyttfödelse av Israel

Bara det faktum att det fanns människor som identifierade sig som ‘Judar’ efter många hundratals år utan ett hemland var anmärkningsvärt. Men detta tillät Moses avslutande ord, nerskrivna 3500 år tidigare, att gå i uppfyllelse   År 1948 såg Judarna, genom FN, den anmärkningsvärda pånyttfödelsen av den moderna staten Israel, som Moses hade skrivit om århundraden innan:

Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du ska besitta det. Han ska göra dig gott och föröka dig mer än dina fäder.(Femte Mosebok 30: 3-5)

Detta var tillika anmärkningsvärt av det faktum att denna stat byggdes trots stort motstånd. De flesta av de omgivande nationerna förde krig mot Israel 1948… 1956… 1967 och 1973. Israel, en mycket liten nation, var ofta i krig med fem nationer samtidigt. Men Israel inte bara överlevde, men territorierna ökades. Vid 1967 års krig (sexdagarskriget) återvann Judarna Jerusalem, deras historiska huvudstad som David hade grundat 3000 år tidigare. Resultatet av skapandet av staten Israel, och konsekvenserna från dessa krig har skapat en av de svåraste politiska problemen i vår värld idag.