Skip to content

Deuteronomy 28 – 30

Välsignelser på grund av lydnad

28 Om du i allt lyder Herren, din Gud, och följer de lagar som jag i dag läser upp för dig, ska Gud sätta dig över alla nationer på jorden,

och hans välsignelser ska komma över dig.

3-6 I allt ska det gå dig väl:Du ska vara välsignad i staden och välsignad på fälten.Du ska bli välsignad med många barn, rika skördar och stora boskapshjordar.Din frukt och ditt bröd ska vara välsignat.Du ska vara välsignad när du går in och välsignad när du går ut.

Herren ska slå ner dina fiender åt dig. De ska samlade dra ut i strid mot dig, men inför dina ögon ska de skingras åt sju olika håll!

Herren ska välsigna dig med rika skördar och präktiga boskapshjordar och låta dig ha framgång i allt du företar dig, när du kommer in i landet som Herren, din Gud, ger dig.

Han kommer att göra er till sitt heliga folk, som är avskilt för honom. Detta har han lovat om du lyder honom och vandrar på hans vägar.

10 Alla världens länder ska se att du tillhör Herren och förundra sig.

11 Herren kommer att ge dig överflöd av allt som är gott i landet, precis som han lovade, med många barn, rikligt med boskap och stora skördar.

12 Han ska öppna sina förrådshus i himlen, så att du får rikligt med regn under varje årstid. Han ska välsigna allt du gör, och du ska kunna ge lån till andra folk, men aldrig själv behöva låna.

13 Om du bara vill lyssna och lyda de Herrens befallningar som jag ger dig, kommer han att göra dig till huvud och inte till svans, och du ska alltid befinna dig i överläge.

14 Men alla välsignelser är beroende av att du håller de lagar jag har gett dig och inte viker av från dem. Och du får aldrig tillbe andra gudar.

15-19 Om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte lyder de lagar som jag ger dig i dag, då ska alla dessa förbannelser drabba dig:Förbannelser i staden och förbannelser på fälten,förbannelse över din frukt och över ditt bröd,förbannelse som ger ofruktsamhet och dåliga skördar,förbannelse som gör din boskap ofruktsam,förbannelser när du går in och förbannelser när du går ut.

20 Herren ska själv sända förbannelse över dig. Du ska bli förvirrad och misslyckas i allt du gör, tills du slutligen går under därför att du har syndat och övergett honom.

21 Han kommer att sända sjukdomar tills han har utrotat dig ur det land som du nu ska gå och ta i besittning:

22 kroppslig svaghet, feber och inflammationer, förödande hetta och torka, mögel och pest.

23 Himlen ovanför dig kommer att vara som koppar och jorden under dig som järn.

24 Regnet ska förvandlas till dammoln som helt kommer att övertäcka dig tills du går under.

25 Herren ska låta dina fiender besegra dig. Med segervisshet ska du dra ut i strid mot dem, men skingras åt sju olika håll. Alla riken på jorden kommer att betrakta dig med förskräckelse.

26 Dina döda ska bli mat åt himlens fåglar och åt vilddjur, och ingen ska finnas som kan jaga bort dem.

27 Herren ska låta bölder och bulnader, skabb och klåda från Egypten komma över dig, och det ska inte finnas någon bot.

28 Han ska sända galenskap, blindhet och förvirring över dig.

29 Du ska famla omkring mitt på ljusa dagen som en blind i sitt mörker. Du ska inte lyckas i något du gör utan ständigt vara förtryckt och utsugen. Ingen ska kunna rädda dig.

30 Någon annan ska ta din fästmö och utnyttja henne. Någon annan ska bo i det hus du har byggt. Någon annan ska äta frukten från vingården du har planterat.

31 Din oxe ska slaktas framför ögonen på dig, men du får inte en bit av den till mat åt dig själv. Din åsna ska tas ifrån dig med våld för att aldrig återlämnas. Dina får ska överlämnas till dina fiender och ingen kommer att rädda dem.

32 Dina söner och döttrar ska föras bort som slavar. Ditt hjärta kommer att vara nära att brista av längtan efter dem, men du ska inte kunna göra något för att hjälpa dem.

33 Ett främmande folk, som du inte ens hört talas om, ska äta upp den skörd som du har arbetat så hårt för. Du ska alltid vara förtryckt och krossad.

34 Du kommer att förlora förståndet inför alla tragedier du ser omkring dig,

35 och Herren ska täcka dig med bölder från huvud till fot.

36 Herren kommer att fördriva dig och den kung du väljer till ett folk som varken du eller dina förfäder känt till. Där kommer du att tillbe gudar av trä och sten.

37 Du ska bli till åtlöje, en visa bland alla folk, för Herren kommer att stöta bort dig.

38 Du ska så mycket men skörda lite, för gräshopporna kommer att äta upp dina skördar.

39 Du ska plantera vingårdar och vårda dem väl, men du kommer inte att få äta deras druvor eller dricka deras vin, för maskar kommer att fördärva plantorna.

40 Olivträd ska växa överallt, men du får aldrig någon olja. Träden kommer att tappa sin frukt innan den är mogen.

41 Dina söner och döttrar kommer att bli bortrövade som slavar.

42 Gräshopporna ska förstöra dina träd och vinplantor.

43 De främlingar som bor hos dig ska bli rikare och rikare, medan du själv blir fattigare och fattigare.

44 De ska låna ut pengar till dig, inte du till dem! De ska bli huvud och du svans!

45 Alla dessa förbannelser ska förfölja dig och komma över dig tills du är krossad därför att du har vägrat att lyssna till Herren, din Gud.

46 Dessa plågor ska komma över dig och dina ättlingar som ett tecken och en varning:

47-48 Ni ska bli slavar under era fiender, därför att ni inte har prisat Gud för allt vad han har gett er. Herren ska sända era fiender mot er, och ni ska bli hungriga, törstiga, nakna och i behov av allt. Och ett ok av järn ska placeras runt er hals tills ni har utplånats.

49 Herren ska föra fram ett mycket avlägset folk mot dig, och det ska slå ner på dig som en örn. Det är ett folk vars språk du inte förstår,

50 ett folk som består av grymma män, som inte kommer att ha något förbarmande varken med ung eller gammal.

51 De ska äta dig ur huset tills all din boskap och all din skörd är slut. Din säd, ditt nya vin, din olivolja, dina kalvar och dina lamm ska försvinna.

52 De ska belägra dina städer och riva ner även de högsta murarna, dem som du litar på som ett så säkert skydd.

53 Du ska till och med äta dina egna söners och döttrars kött under den fruktansvärda belägringstid som då kommer.

54 Den mildaste och godaste bland er ska bli fullkomligt hänsynslös mot sin egen bror, mot sin hustru som han älskar och mot de barn som ännu lever.

55 Han ska vägra dem att smaka av det kött han själv äter med sådan glupskhet – köttet av sina egna barn.

56-57 Den mjukaste och mest hänsynsfulla av dina kvinnor, som rör sig så behagligt att man aldrig störs av henne, kommer inte att vilja dela med sig åt sin älskade make, sin son eller dotter. Hon kommer till och med att gömma både moderkakan och det barn hon föder till mat åt sig själv. Så fruktansvärd kommer hungern att vara under den belägring som dina fiender då kommer att utsätta dina städer för.

58-59 Om du inte noga följer alla de lagar som finns nedskrivna i denna bok, och därigenom vanhedrar Herrens, din Guds, härliga och fruktansvärda namn, ska Herren sända obotliga plågor över dig och över dina barn.

60 Han ska låta alla Egyptens sjukdomar, som du var så rädd för, komma över dig och plåga landet.

61 Men det är inte allt! Herren ska låta dig drabbas av sjukdomar och plågor som inte ens är omnämnda i den här boken. Så ska det fortsätta tills du utplånats.

62 Det ska inte bli många kvar av folket, fastän ni tidigare varit lika många som stjärnorna. Allt detta kommer att ske, om ni inte lyssnar till Herren, er Gud.

63 Precis som Herren har glatt sig över er, gett er framgång och förökat er, ska han då glädjas över att få förgöra er. Ni kommer att försvinna ur landet,

64 för Herren ska sprida ut er bland alla folk, från jordens ena ända till den andra. Där ska ni tillbe hedniska gudar, som varken ni eller era förfäder tidigare känt till, gudar av trä och sten!

65 Bland dessa folk ska ni inte finna någon vila för er fot. Herren ska låta er leva i fruktan och bävan medan ni förtvivlat längtar efter er räddning.

66 Era liv ska hänga som på en tråd. Natt och dag ska ni leva i fruktan.

67 På morgonen ska ni säga: ‘Om det ändå var kväll!’ Och på kvällen ska ni säga: ‘Om det ändå var morgon!’ Skräcken ska fylla er inifrån, och när ni öppnar ögonen ska ni se den mitt framför er.

68 Då ska Herren sända er tillbaka till Egypten med fartyg, en resa som jag lovade att ni aldrig skulle behöva göra. Där kommer ni att erbjuda er själva att säljas som slavar till era fiender, men ingen ska finnas som vill köpa er.

Mose bekräftar förbundet med Herren

29 Det var på Moabs slätter som Herren gav Mose dessa föreskrifter som tillägg till det förbund han ingick med Israels folk vid berget Horeb.

2-3 Mose sammankallade hela Israel och sa till dem:Ni har med era egna ögon sett de stora plågor och väldiga under som Herren lät komma över Farao och hans folk i Egypten.

Men ännu har Herren inte gett er hjärtan som förstår, ögon som ser och öron som hör!

I fyrtio år har Gud lett er genom öknen utan att era kläder och skor slitits ut.

Ni åt inget bröd och drack inget vin eller andra jästa drycker. Han lät er gå igenom allt detta för att ni skulle förstå att Herren är er Gud, och att han har omsorg om er.

När vi kom hit drog kung Sihon från Hesbon och kung Og från Basan ut för att strida mot oss, men vi besegrade dem.

Vi tog deras länder och gav dem åt Rubens och Gads stammar och åt Manasses stam.

Om ni följer allt i det här förbundet, så ska ni få framgång i allt vad ni gör.

10 Ni allesammans, ledare, domare, tjänstemän och alla andra män, står i dag inför Herren, er Gud,

11 tillsammans med barn och hustrur och de främlingar som bor hos er och hugger er ved och bär ert vatten.

12 Ni står här för att ingå ett förbund med Herren, er Gud, ett förbund som han upprättar här i dag.

13 Han vill i dag bekräfta att ni är hans folk och att han är er Gud, alldeles som han lovade era förfäder Abraham, Isak och Jakob.

14-15 Detta förbund gäller inte bara för er, som står här inför honom i dag, utan också för alla kommande generationer i Israel.

16 Ni vet hur vi hade det i Egypten och hur vi har tagit oss hit.

17 Ni har sett deras hedniska avgudar av trä, sten, silver och guld.

18 Se till att inte någon enda av er, man eller kvinna, familj eller stam i Israel, vänder sig bort från Herren, vår Gud, och tillber dessa andra folks gudar, för då planteras en rot som kommer att ge bitter och giftig frukt.

19 Det är lätt hänt att en sådan person tänker: ‘Jag ska nog lyckas bra, även om jag går min egen väg!’

20 Men Herren kommer inte att tillåta något sådant! Hans vrede mot den mannen kommer att vara fruktansvärd. Och alla de förbannelser som finns nedskrivna i denna bok kommer att vila tungt på honom, och Herren ska utplåna hans namn under himlen.

21 Herren ska skilja den mannen från alla stammar i Israel, och över honom ska han låta alla de förbannelser som finns nedskrivna i denna bok komma.

22 Sedan ska era barn och kommande generationer, och även främlingar som färdas förbi, se landets förödelse och de plågor Herren har sänt över det.

23 De kommer att se att hela landet blivit förvandlat till svavel och salt, ett förbränt ödeland som inte blivit besått, som inte bär några skördar och som inte har någon växtlighet, precis som Sodom och Gomorra, Adma och Seboim, som Herren fördärvade i sin vrede.

24 ‘Varför har Herren gjort så med sitt land?’ ska folket fråga. ‘Varför visar han denna glödande vrede?’

25 Då ska de få till svar: ‘Därför att ni bröt det förbund som Herren, era förfäders Gud, ingick med era förfäder när han ledde dem ut ur Egypten.’

26 De tillbad nämligen andra gudar och handlade tvärt emot hans uttryckliga befallning.

27 Det är därför som Herren upptänts av en sådan vrede mot landet och låtit alla de förbannelser som finns nedskrivna i denna bok drabba dem.

28 I sin vrede ryckte han upp dem ur deras eget land och förskingrade dem till länder, där de bor än i dag!

29 Det finns hemligheter som Herren, er Gud, ännu inte har uppenbarat för oss, men det som han har uppenbarat är det meningen att vi och våra barn alltid ska lyda.

Återvänd till Herren

30 När allt detta har blivit verklighet, och både välsignelse och förbannelse har kommit över dig, ska du komma ihåg vad som gäller där du bor bland andra folk, dit Herren, din Gud, har fördrivit dig.

Om du vill vända tillbaka till Herren, din Gud, och du och dina barn helhjärtat börjar lyda alla de bud som jag i dag har gett dig,

då ska Herren, din Gud, rädda dig ur din fångenskap. Han ska visa barmhärtighet mot dig och samla dig från alla de folk dit han har spritt dig.

Även om du befinner dig vid jordens ände, ska han komma och hämta dig och föra dig tillbaka

till dina förfäders land. Du ska på nytt ta landet i besittning, och han ska behandla dig väl och välsigna dig, till och med mer än han välsignat dina förfäder.

Han ska rena dig och dina efterkommande, så att ni älskar Herren, er Gud, av allt hjärta. Så ska Israel komma till liv igen.

7-8 Om du vänder tillbaka till Herren och lyder alla de bud som jag ger er i dag, ska Herren, din Gud, låta alla dessa förbannelser komma över dina fiender, de som hatar dig och förföljer dig.

Herren, din Gud, ska ge dig framgång i allt du gör och ge dig många barn, mycket boskap och rikliga skördar. Herren ska på nytt glädja sig över dig, som han gladde sig över dina förfäder.

10 Han ska glädja sig om du följer de lagar som är skrivna i lagens bok och om du vänder dig till Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ.

Ett val mellan liv och död

11 Dessa bud är inte omöjliga för dig att lyda.

12 De finns inte utom räckhåll för dig uppe i himlen. De är inte så långt borta att du behöver hjälp för att hämta hit dem.

13 Inte heller finns de på andra sidan havet, så långt borta att ingen kan förmedla deras budskap till dig.

14 Nej, de är dig mycket nära, i ditt hjärta och på dina läppar, så att du kan lyda dem.

15 Hör här, i dag har jag visat dig vägen till liv och framgång och vägen till död och undergång. Välj själv vilken väg du vill gå!

16 Jag har i dag befallt dig att älska Herren, din Gud, att följa hans vägar och hålla hans lagar, så att du kan få leva och bli ett stort folk och så att Herren, din Gud, kan välsigna dig och det land som du ska ta i besittning.

17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill lyssna, om du låter lura dig att tillbe andra gudar,

18 då förklarar jag för dig denna dag att du kommer att förgås. Du kommer då inte att få leva länge i det land som du just ska inta.

19 Jag tar himmel och jord till vittnen på att jag i dag har förelagt dig att välja mellan liv och död, välsignelse och förbannelse. Om du ändå ville välja livet, så att du och dina barn får leva!

20 Välj att älska Herren, din Gud, att lyda honom och hålla dig till honom, för han ger dig liv och många år i landet, så som han lovade dina förfäder Abraham, Isak och Jakob.