Var kommer “Kristus” i Jesus Kristus ifrån?

Jag frågar folk ibland vad de tror att Jesu efternamn var. Vanligtvis svarar de i linje med, “Jag antar att hans efternamn var “Kristus”, men jag är inte säker”. Då frågar jag: “Om så vore fallet då när Jesus var en liten pojke tog Joseph Kristus och Maria Kristus lille Jesus Kristus till marknaden?” Sett på det sättet, inser de att “Kristus” inte är Jesu efternamn. Så, vad är “Kristus”? Var kommer det ifrån? Vad betyder det? Det är vad vi kommer att undersöka i den här artikeln.

Översättning i motsats till Transkription

Vi måste först förstå några mycket grundläggande principer för översättning. Översättare försöker fånga den bästa meningen. Således används inte alltid ett ord för ord tillvägagångssätt. Men översättare väljer ibland att översätta med  liknande ljud snarare än betydelse, särskilt när det gäller namn eller titlar. Detta är känt som transkription.Till exempel är namnet “Peter” en omskrivning från det grekiska namnet Πέτρος (Petros),vilket betyder “klippa” på grekiska. Namnet återgavs som “Peter” genom liknande ljud ( “Peter” låter som Petros)snarare än genom mening. Dock är det samma namnet på franska Pierre, och betyder “klippa” på franska. Så namnet återges i franska från grekiska genom översättning (liknande betydelse) snarare än genom transkribering (liknande ljud). För Bibeln, var översättarna tvungna att bestämma om ord (särskilt namn och titlar) skulle vara bättre i mottagarens språk genom översättning (betydelse) eller genom transkription (liknande ljud). Och här finns ingen särskild regel; ibland är det bättre att översätta och andra gånger är transkribering att föredra.

Septuaginta

Låt oss nu tillämpa dessa principer på den bibliska översättningshistorien. Den första översättningen av Bibeln var när det hebreiska Gamla Testamentet översattes till grekiska omkring 250 f.Kr. Denna översättning kallas Septuaginta (eller LXX) och den har utövat ett enormt inflytande i västvärlden. Viktigast av allt, eftersom det Nya Testamentet skrevs på grekiska, när nytestamentliga författarna citerade Gamla testamentet (som de ofta gjorde) använde de den grekiska Septuagintan snarare än det hebreiska Gamla Testamentet i sina citat.

Översättning & Transkription i Septuagintan

Bilden nedan visar hur allt detta påverkar nutidens biblar där stegen av översättningar visas I kvadranter.

Greek Hebrew
Detta visar flödet av översättning från originalet till nutida biblar

Det ursprungliga hebreiska Gamla Testamentet är i kvadrant # 1 och är tillgängligt idag i den Masoretiska texten och Dödahavsrullarna. Det grekiska Nya Testamentet är i kvadrant # 2. Men eftersom Septuaginta var en hebreisk -> grekiska översättningen visas den som en pil som går från kvadrant # 1 till # 2, så att # 2 innehåller både de Gamla och Nya Testamenten. I den nedre halvan (# 3) är ett modernt språk som Bibeln översatts till. Översättarna hade att avgöra om ord var bättre i mottagarens språk genom transkribering eller översättning enligt ovan. Detta illustreras med de gröna pilarna märkta transkription och översättning på vardera sidan om dem, vilket visar att översättarna kunde ta antingen det ena eller det andra tillvägagångssättet. Tillsammans visar denna siffra processen för hur de bibliska texterna har gått från hebreiska och grekiska till moderna språk i dag.

Upprinnelsen till “Kristus”

I nästa bild följer jag återigen processen som ovan, men den här gången gör jag det med särskild inriktning på ordet “Kristus” som visas i våra nutida Nya Testamenten.

 Kristus
Var kommer “Kristus” från i Bibeln

Var kommer “Kristus” från i Bibeln

Vi kan se att i det ursprungliga hebreiska Gamla Testamentet termen var “mashiyach”  vilket definieras som “smord eller avskiljd” person i den hebreiska ordboken. Under Gamla Testamentets period smordes (ceremoniel smörjning med olja) hebreiska präster och kungar innan de upptog sina positioner, alltså var de smorda eller mashiyach. Men vissa gammaltestamentliga profetiska skriftställen talade också om en specifik mashiyach (med “bestämd artikel”) som var profeterad att komma. När Septuaginta utvecklades vid 250 f.Kr., valde översättarna ett ord i grekiskan med en liknande innebörd, Χριστός (som låter som Christos),som kom från chrio,vilket innebar att ceremoniellt smörja med olja. Därför har ordet Christos i den grekiska Septuagintan översatts med betydelsen (och inte transkriberats av ljud) från det ursprungliga hebreiska “mashiyach” för att hänvisa till denne specielle personen. Nya Testamentets författare förstog Jesus som varande denne mycket omtalade personen i Septuagintan så de fortsatte att använda ordet Christos i sina skrifter för att beteckna Jesus som varande denne mashiyach.

Men när vi kom till dagens europeiska språk, fanns det inget lätt igenkännbart ord med en liknande innebörd, så Christos blev därefter transkriberad från grekiskan till dessa språk som “Kristus” och dess variationer. Således är ordet “Kristus” en mycket specifik titel med gammaltestamentliga rötter, tillkommen genom översättning från hebreiska till grekiska, och sedan transkriberad från grekiskan till de moderna europeiska språken. Det hebreiska Gamla Testamentet översätts direkt till dessa språk och översättare har gjort olika val i att översätta det ursprungliga hebreiska “mashiyach”. Vissa biblar översätter (av betydelse) till varianter av “Messias” och andra transkribera (med ljud) i varianter av “Kristus”. Eftersom vi inte lätt ser ordet “Kristus” i dagens Gamla Testamente är inte detta sambandet till Gamla Testamentet uppenbar för oss. Men från denna analys vet vi att den bibliske “Kristus ‘=’ Messias ‘=’ den Smorde” och att det var en speciel titel. De ursprungliga grekiska läsarna av Nya Testamentet kunde direkt se Christos från Septuaginta och insåg direkt detta samband, medan vi måste gräva runt lite för att se det.

Kristus väntad i 1: Århundradet

Rustad med denna insikt, låt oss göra några observationer från evangelierna. Nedan följer konung Herodes reaktion när Vise Män från Öster kom sökande efter judarnas konung, en välkänd del av julberättelsen. Lägg märke till att en bestämd “Messias” eller Kristus är efterfrågad, även om det inte specifikt hänvisar till Jesus.

3 När konung Herodes hörde detta, blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom.

4 Och han församlade alla överstepräster och skriftlärde bland folket och frågade dem var Kristus skulle födas. (Matt 2: 3-4)

Du kan se att själva idén om “Kristus” eller Messias var redan allmänt accepterad mellan Herodes och hans religiösa rådgivare – även innan Jesus föddes – och här används det utan att hänvisa specifikt till Jesus. Detta beror på att “Kristus” kommer från Gamla Testamentet, och det var allmänt läst av judar i den grekiska Septuagintan under 1: a århundradet (som Herodes och översteprästerna av hans dag). “Kristus” var (och är fortfarande) en titel, inte ett namn. Av detta kan vi direkt avfärda sådana löjliga föreställningar som att “Kristus” skulle vara en kristen uppfinning eller en uppfinning av någon som kejsar Konstantin på 300 e.Kr. och populariserad av filmer som Da Vinci-koden. Termen existerade hundratals år innan det fanns några kristna eller innan Konstantin kom till makten.

Gamla Testmentliga profetior om “Kristus”

I själva verket blir termen en avgjort profetisk titel redan i Psaltaren, skriven av David ca 1000 f.Kr. – långt, långt innan Jesu födelse. Låt oss se på dessa första omnämnanden.

Jordens kungar reser sig …. mot HERREN och hans Smorde:  Han som bor i himlen ler, …  Han talar till dem …: “Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.”

Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: “Du är min Son, jag har i dag fött dig….Saliga är alla som flyr till honom.  (Ps 2: 2-12)..

Den grekiska Septuagintan var mer läst än den hebreiska texten under det första århundradet (av både judar och icke-judar). Psalm 2 i Septuagintan lästes på följande sätt (jag citerar den med ett transcriberat Christos så att du kan “se” Kristus titel som en läsare av Septuagintan kunde)

Jordens kungar reser sig …. mot HERREN och hans Kristus:  Han som bor i himlen ler, …  Han talar till dem … (Ps 2)

Du kan nu “se” Kristus i detta skriftställe som en läsare under 1: a århundradet skulle ha gjort. Men Psaltaren fortsätta med fler referenser till den kommande Kristus. Jag satte standard texten sida vid sida med en transcriberad, en med ” Kristus ” i den, så att du kan se det.

Psalm 132- från hebreiskaPsalm 132  från Septuaginta
Herre, … 10 För din tjänare Davids skull
må du inte visa bort din smorde.11 Herren har svurit David en ed,
en sann ed som han ej skall ta tillbaka:
“Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron.
… 17 Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David,
jag har tillrett en lampa åt min smorde.
18 Hans fiender skall jag klä i skam,
men på honom skall hans krona glänsa.”
“Herre,… … 10 För din tjänare Davids skull
må du inte visa bort din Kristus.11 Herren har svurit David en ed,
en sann ed som han ej skall ta tillbaka:
“Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron.
17 Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David,
jag har tillrett en lampa åt min Kristus.
18 Hans fiender skall jag klä i skam,
men på honom skall hans krona glänsa.”

Du kan se att Psalm 132 talar specifikt i futurum ( “… 17 Där skall jag låta ett horn skjuta upp åt David, …”), som så många skriftställen i hela Gamla Testamentet. Detta är viktigt att komma ihåg när man bedömer profetiorna. Det är inte bara att de nytestamentliga författarna tog idéer från Gamla Testamentet och “gjorde” dem till att passa. Det är så tydligt som ord kan vara att Gamla Testamentet verkligen gör framtidsinriktade påståenden och förutsägelser utan någon tanke på Nya Testamentet. Herodes var medveten om att profeterna i Gamla Testamentet gjorde förutsägelser om den kommande “Kristus” – vilket var anledningen till att han var beredd på denna nyhet. Han behövde bara få sina rådgivare att fylla i detaljerna av dessa förutsägelser för honom. Judarna har alltid varit kända för att vänta på sin Messias (eller Kristus). Det faktum att de väntar eller letar efter ankomsten av sin Messias har ingenting att göra med Jesus eller Nya Testamentet (eftersom de ignorerar det) utan har allt att göra med de uttryckligen framtidsblickande förutsägelserna och profetiorna i Gamla Testamentet.

Gamla Testamentets profetior: Angivna som ett lås med ett lås-och-nyckel system

Att Gamla Testamentets skrifter uttryckligen förutsäger framtiden får dem att stå enahanda i mycke litet sällskap jämfört med det enorma hav av litteratur som producerats under mänsklighetens historia. Det liknar låset av en dörr. Ett lås utformas efter en viss specifikation så att endast en särskild “nyckel” passar specifikationen och kan låsa upp det. På samma sätt är Gamla Testamentet att likna vid ett lås. Vi såg att specifikationerna inte bara gäller dessa två psalmer jag tittat på här, men vi har redan sett på andra i inläggen om  Abrahamsoffer, Adamsbörjan och Moses påsk (läs över dem om de inte kommer till minnes). Psalm 132 tillägger specifikationen att “Kristus” kommer att vara av Davids släkt. Så “låset” har specifikationer som kan iaktas samt bli mer och mer exakt medan vi kartlägger de profetiska skriftställena från olika delar av Gamla Testamentet. Jag kommer att fortsätta att se på flera av dessa “lås” specifikationer. Men jag vill också ställa en annan fråga: Är Jesus den motsvarande “nyckeln” som låser upp profetiorna? Min förhoppning är att du genom denna övning bättre kommer att kunna ta ställning till Evangeliet.

Få Rättfärdighet – Abrahams exempel

Tidigare såg vi att Abraham erhöll rättfärdighet genom att helt enkelt tro.Detta konstaterades i den lilla meningen:

Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Genesis 15: 6)

Tro handlar inte om Guds existens

Tänk på vad ” tro ” betyder. Många människor anser att “tro” betyder att tro att Gud existerar. Vi tror att Gud bara vill få oss att tro att han är där. Men Bibeln säger det annorlunda. Den säger,

Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i.  Också de onda andarna tror det, och bävar. (Jakobsbrevet 2:19)

Här använder Bibeln sarkasm för att säga att bara tro att Gud existerar gör oss lika bra som djävulen. Det är sant att Abraham trodde på Guds existens, men det är inte poängen till hans rättfärdighet. Gud hade lovat Abraham att han skulle ge honom en son. Det var det löftet som Abraham var tvungen att välja att tro eller inte – även när han visste att han var en 80-åring och att hans hustru var en 70-åring. Han litade på att Gud på något sätt skulle uppfylla detta löfte till honom. Tro i den här historien, betyder tillförlit. Abraham valde att lita på Gud för att få en son.

När Abraham valde att tro detta löfte om en son då gav Gud honom också -“Krediterade” honom- rättfärdighet. Slutligen fick Abraham både uppfyllt löfte (en son från vilken en stor nation skulle komma) och även trättfärdighet.

Rättfärdighet – inte från förtjänst eller ansträngning

Abraham “tjänade” inte rättfärdigheten, den var“krediterad” till honom. Vad är skillnaden? Om något är “tjänat” arbetar du för det – du förtjänar det. Det är som att få lön för det arbete du gör. Men när något krediteras till dig, ges det till dig. Det är inte förtjänat eller meriterat, men helt enkelt mottaget.

Vi tror att om vi gör mer bra saker än dåliga, gör goda gärningar, eller möter skyldigheter, detta tillåter oss att förtjäna eller meritera rättfärdighet. Abraham visar att dessa tankar är falska. Han försökte inte att tjäna rättfärdighet. Han valde helt enkelt att tro på löftet som erbjudits honom, och då gavs rättfärdighet till honom.

Abrahams tro:  Han satsa sitt liv på det

Valet att tro på detta löfte om en son var enkelt men det var inte lätt. När han först lovades en “stor nation” var han 75 år gammal och han hade lämnat sitt hemland och rest till Kanaan. Nästan tio år hade nu gått och Abraham och Sara hade fortfarande inget barn – för att inte tala om en nation! “Varför har Gud inte redan gett oss en son om han kunde ha gjort så” ?, kunde han ha undrat. Abraham trodde löftet om en son eftersom han litade på Gud, även om han inte förstod allt om löftet, inte heller hade han alla sina frågor besvarade.

Tron på löftet fordrar en aktiv väntan. Hela hans liv bröts samman samtidigt som han bodde i tält i väntan på löftet. Det skulle ha varit mycket lättare att göra ursäkter samt återvända hem till Mesopotamien (dagens Irak) som han lämnat många år tidigare, och där hans bror och familj fortfarande levde. Livet var bekvämt där.

Hans förtroende för löftet tog företräde framför normala mål i livet – säkerhet, komfort och välbefinnande. Han kunde ha tvivlat på löftet samtidigt som han trott på Guds existens och fortsatt med religiösa aktiviteter och goda gärningar. Då hade han kunnat behålla sin religion men inte “krediterats” med rättfärdighet.

Vårt Exempel

Resten av Bibeln behandlar Abraham som ett exempel för oss. Abrahams tro på löftet från Gud, och krediteringen av rättfärdighet, är ett mönster för oss. Bibeln har andra löften som Gud gör för oss alla. Vi har också att välja hurvida vi förlitar oss på dem.

Här är ett exempel på ett sådant löfte.

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. (Johannesevangeliet 1: 12-13)

I dag vet vi att löftet till Abraham besannats. Det är obestridligt i dag att det judiska folket finns till som den nationen som kom från Abraham. Men liksom Abraham står vi i dag inför ett löfte som verkar osannolikt och höjer vissa frågor. Liksom Abraham, får vi välja att lita på detta löfte – eller inte.

Vem betalar för Rättfärdighet?

Abraham visade att rättfärdighet ges som en gåva. När du får en gåva betalar du inte för den – annars är det inte en gåva. Givaren av gåvan är den som betalar. Gud, givaren av rättfärdighet, kommer att få betala för rättfärdigheten. Hur kommer han att göra det? Vi ser i vår nästa artikel när vi lär oss där titeln “Kristus” är först utvecklat.

Ett Tidlöst Löfte till en Omärkt Man

Vad världen tar stor del av nu i sport och politik kommer snabbt att glömmas och vi fortsätter med andra nöjen, VM eller politiska händelser. En dags höjdpunkt glöms fort nästa dag. Vi såg i vår tidigare artikel att detta var sant i den antika tiden av Abraham. De viktiga händelserna som höll människors uppmärksamhet för 4000 år sedan är nu helt bortglömda, men ett löfte givet i tysthet till en individ, fast förbisedd av den dåvarande världen, är växande och fortfarande utspelas inför våra ögon. Löftet givet till Abraham cirka 4000 år sedan har uppfyllts. Kanske Gud existerar och arbetar i världen.

Abrahams klagan

Flera år hade gått i Abrahams liv sedan löftet som registrerats i första Mosebok 12 lovats. I lydnad flyttade Abraham till Kanaan (det förlovade landet) som idag är Israel, men löftet om den utlovade sonen hände inte. Så Abraham började oroa dig.

Då kom Herrens ord till Abram i en vision:

“Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld, din mycket stora belöning.”

Men Abram sade, “Suveräne Herre, vad kan du ge mig eftersom jag fortfarande är  barnlös och den som kommer att ärva min egendom är Eliezer från Damaskus?” Och Abram sa, “du har inte gett mig några barn, så en tjänare i mitt hushåll kommer att bli min arvtagare.” (Första Moseboken 15:1-3)

Guds löfte

Abraham tältade omkring i landet i väntan på början av den stora nationen han blivit lovad. Men ingenting hände och han var ca 85 år gammal (tio år hade nu gått efter hans flytt). Han klagade att Gud inte höll sitt löfte. Deras samtal fortsatte:

Då kom Herrens ord till honom: “denne mannen kommer inte att bli din arvtagare, men en son som kommer från din egen kropp kommer att vara din arvtagare.” Han förde ut honom och sa: “se upp på himlen och räkna stjärnorna – om du verkligen kan räkna dem..” Sedan sa han till honom, “så kommer din avkomma att bli.” (Första Moseboken 15:4-5)

Så Gud utökade sitt ursprungliga löfte med att förklara att Abraham skulle få en son som skulle bli upphov till ett folk lika oräkneliga som stjärnorna på himlen. Och dessa människor skulle få det utlovade landet – idag kallad Israel.

Abrahams svar: evinnerlig verkan

Hur skulle Abraham svara på det utökade löftet? Vad som följer är en mening som Bibeln själv behandlar som en av de viktigaste meningarna i hela Bibeln. Den hjälper oss att förstå Bibeln och visar oss Guds hjärta. Den säger:

Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Första Moseboken 15:6)

Det är lättare att förstå denna mening om vi ersätter pronomen med namn, då lyder det:

Abram trodde Herren, och Herren räknade det till rättfärdighet för Abram. (Första Moseboken 15:6)

Det är en sådan liten, enkel mening, men den är verkligen viktigt. Varför? Eftersom i denna lilla mening erhåller Abraham “rättfärdighet”. Detta är den enda- och endaste  – kvaliteten som vi måste få för att få rätt ställning inför Gud.

Repitera vårt Problem: Korrumption

Ur Guds synpunkt, även om vi gjordes i Guds avbild hände något som skadat oss. Bibeln säger:

Herren ser ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade. Ingen finns, som gör vad gott är, det finns inte en enda. (Psaltaren 14:2-3)

Vår korrumption har resulterat i att vi inte gör vad som är gott – orsakande tomhet och död. Om du tvivlar på detta, läsa nyhetsrubrikerna i världen och se vad folk har gjort de senaste 24 timmarna. Detta innebär att vi är separerade från en rättfärdig Gud eftersom vi saknar rättfärdighet.

Vår korrumption stöter bort Gud på samma sätt som vi skulle hålla oss borta från kroppen av en död råtta. Vi vill inte gå nära den. Så besannas ord av profeten Jesaja i Bibeln.

Vi blev allesammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad. Vi vissnade allesammans som löv, och våra missgärningar förde oss bort som vinden. (Jesaja 64:6)

Abraham och rättfärdighet

Men här i samtalet mellan Abraham och Gud finner vi en lugn förklaring att Abraham hade fått “rättfärdighet”, typ som Gud accepterar – trots att Abraham inte var syndfri. Så, vad “gjorde” Abraham för att få denna rättfärdigheten? Det står bara Abraham “trodde”. Det är allt?! Vi försöker att tjäna rättfärdighet genom att göra något, men den här mannen, Abraham, fick det genom att bara helt enkelt ” tro”.

Men vad betyder att tro? Och vad har detta att göra med din rättfärdighet och min? Vi ta upp det nästa gång.

En forntida resa som påverkar oss idag

Även om Israel är ett litet land är det alltid i nyheterna. Nyheterna fortsätter att rapportera om judar som flyttar till Israel, om teknik som uppfanns där, men också om konflikter, krig och spänningar med omgivande folk. Varför? En titt på Israels historia i Första Moseboken i Bibeln visar att för 4000 år sedan gick en man på en camping resa i denna del av världen och har nu blivit mycket väl känd. Bibeln säger att hans berättelse påverkar vår framtid.

Denne gamle mannen är Abraham (även känd som Abram). Vi kan ta hans berättelse på allvar eftersom de platser och städer han besökte omnämns i andra gamla skrifter.

Löftet till Abraham

Gud gjorde ett löfte till Abraham:

“Jag kommer att göra dig till en stor nation, och jag skall välsigna dig,

jag kommer att göra ditt namn stort,och du kommer att vara en välsignelse.

jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna,

och alla folk på jorden kommer att välsignas genom dig ” (Genesis 12: 2-3).

Abrahams namn blev Stort

De flesta av oss undrar om det finns en Gud och om han verkligen är Bibelns Gud. I Bibeln säger Gud “Jag kommer att göra ditt namn stort” och idag är namnet Abraham / Abram känt över hela världen. Löftet har besannats. Den tidigaste kopian av 1 Mosebok (Genesis) som fanns i Dödahavsrullarna är daterad 200-100 f.Kr. vilket innebär att löftet har varit skriftligt sedan dess. Vid den tiden var namnet Abraham inte känt så löftet blev besannat endast efter att det skrevs ner, inte före.

… Med hjälp av hans stora nation

Förvånansvärt nog gjorde Abraham inget särskilt viktigt under sitt liv. Han var inte en stor författare, kung, uppfinnare eller militär ledare. Han gjorde ingenting förutom att tälta omkring då han blev tillsagd att bli far till några barn. Hans namn är stort bara därför att barnen blev en nation (-er) som nertecknade hans liv – och sedan blev individer och nationer stora som kom från honom. Detta är precis hur det utlovades i Genesis 12 ( “Jag kommer att göra dig till en stor nation … Jag kommer att göra ditt namn stort”). Ingen annan i hela världshistorien är så välkänd bara på grund av ättlingarna snarare än från stora framgångar i det egna livet.

… Genom Löftesgivarens Vilja

Judarna som härstammade från Abraham var aldrig riktigt en nation vi förknippar med storhet. De erövrade inte ett stort imperium som romarna eller byggde stora monument som egyptierna med pyramider. Deras berömmelse kommer från Lagen och Boken som de skrev; från några anmärkningsvärda personer som var judiska, och att de har överlevt som en något annorlunda folkgrupp i tusentals år. Deras storhet är inte på grund av något de gjorde, utan snarare vad som gjordes till och genom dem. Löftet säger upprepade gånger att “jag kommer att…”. Deras unika storhet hände eftersom Gud gjorde så att det hände snarare än av någon viss förmåga hos dem, erövring eller egen kraft.

Löftet till Abraham blev besannat eftersom han litade på löftet och valde att leva annorlunda än andra. Tänk hur troligt det var för detta löfte att ha misslyckats, men i stället hände det, och fortsätter att hända, liksom det lovades för tusentals år sedan. Beviset är starkt för att löftet blev besannat endast på grund av Löftesgivarens makt och myndighet.

Resan som fortfarande skakar världen

abraham journey map
Kartan visar Abrahams resa

Bibeln säger sedan att “Så Abram gick iväg som Herren hade tillsagt honom” (v. 4). Han började en resa, som visas på kartan och som fortfarande gör historia.

Välsignelser till oss

Det finns också något annat lovat. Välsignelsen var inte bara för Abraham. Den säger att “alla folk på jorden välsignas genom dig” (genom Abraham). Vi bör vara uppmärksamma för du och jag är en del av “alla folk på jorden” – oavsett vad vår religion, hudfärg, bakgrund, nationalitet, social ställning, eller vilket språk vi talar. Detta löfte om en välsignelse inkluderar alla som lever idag! Hur? När? Vilken typ av välsignelse? Det är inte så tydligt här, men eftersom vi vet att de första delarna av detta löfte har besannats, kan vi lita på att denna sista del också kommer att besannas. Vi finner nyckeln att låsa upp detta mysterium genom att fortsätta att följa Abrahams resan i vår nästa artikel.

Den Slutliga Nedräkningen – Nerlagd i Första Början

I mina senaste artiklar har jag sett på hur mänskligheten föll från sin ursprungligt skapade ställning . Men Bibeln fortsätter med en plan som Gud har gjort. Denna plan är centrerad i ett Löfte

Bibeln – Verkligen ett Bibliotek

För att uppskatta detta Löfte måste vi veta några grundläggande saker om Bibeln. Trots att det är en bok och vi tänker på den som sådan, är det faktiskt mer korrekt att se den som ett levande bibliotek. Detta, eftersom den är en samling av böcker, skrivna av en mångsidig uppsättning författare, över en tidsperiod som överstiger 1500 år, och idag är de hopbundna till en volym. Enbart detta faktum gör Bibeln unik bland de Stora Böckerna i världen. De olika böckerna i Bibeln göra uttalanden, deklarationer och förutsägelser som senare författare plockar upp på. Om Bibeln vore skriven av en författare eller en grupp av författare som kände varandra skulle det inte föranleda oss att särskild märka det. Men författarna av Bibeln är åtskilda av hundratals och tusentals år, de skriver i olika civilisationer, språk, sociala skikt, och litterära genrer- ändå upplockas deras meddelanden, allusioner och förutsägelser sömlöst av senare författare eller uppfylls genom historisk fakta kontrollerbara utanför Bibeln. Detta gör Bibeln unik på en helt annan nivå- och den vetskapen bör motivera oss att förstå dess budskap. Befintliga manuskript kopior av Gamla Testamentets böcker (böcker som skrevs före Jesus) dateras till omkring 200 f.Kr så den textmässiga basen av Bibeln är klart bättre, än alla andra antika böcker i världen. Som vi såg i artikeln om textmässig pålitlighet, är manuskript copior av Nya Testamentet daterade till början på 125 AD.

Evangeliets Löfte i Trädgården

Vi ser tydligt denna profetiska förmåga i berättelserna om Skapelsen och Syndafallet precis i början av första Moseboken i Bibeln. (Första Moseboken redigerades av Moses ca 1500 f.Kr.). Med andra ord, även om de återger Början, skrevs den med Slutet i sikte. Här ser vi ett Löfte när Gud konfronterar Satan (eller djävulen) och tilltalar honom i en gåta:

“… och jag (Gud) skall sätta fiendskap mellan dig (Satan) och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” (Första Moseboken 3:15)

Detta är ett Löfte i gåtform – men det är förståeligt. Om du läser noga kommer du att se att det finns fem olika karaktärer nämnda och att detta är profetiskt genom att det ser framåt-i-tiden (sedd genom upprepad användning av “skall” som i futurum). Personerna är:

 1. Gud
 2. Satan
 3. Kvinnan
 4. Kvinnans Avkomma
 5. Satans Avkomma

Och gåtan förutsäger hur dessa karaktärer kommer att relatera till varandra i framtiden. Detta visas nedan

Relationer mellan karaktärerna som framställt i Löftet
Relationer mellan karaktärerna som framställt i Löftet

Det står inte vem “kvinnan” är men Gud kommer att orsaka både Satan och kvinnan att ha en “avkomma”. Det kommer att bli ‘fiendskap’ eller hat mellan dessa avkommor samt mellan kvinnan och Satan. Satan kommer att “hugga hälen” på kvinnans avkomma medan kvinnans avkomma kommer att krossa Satans huvud.

Härledning av Avkomman – en “han”

Hittills har vi bara gjort observationer direkt från texten. Nu gör vi en rimlig härledning. Eftersom kvinnans “avkomma” omnämns som en “han” och en “honom” vet vi att det är en enda manlig mäniska – en man. Med detta kan vi ignorera vissa möjliga tolkningar. Som en “han” kan avkomman inte vara en “hon” och således kan inte vara en kvinna – men “han” kommer från en kvinna. Som en “han” är avkomman inte ett “de”, som det hade möjligen kunnat vara, kanske en grupp av människor, eller en ras, eller ett lag eller en nation. Vid olika tillfällen och på olika sätt har människor trott att ett “de” skulle vara svaret. Men avkomman, som är en “han” är INTE en grupp människor som om det refererar till en nation eller till en viss religion som judar, kristna eller muslimer etc. Som en “han” är avkomman inte en “det” (avkomman är en person). Detta eliminerar möjligheten att avkomman är en särskild filosofi, undervisning, teknik, ekonomiskt system, politiskt system eller religion. Ett “det” av dessa sorter skulle förmodligen  ha varit, och fortfarande är, vårt självklara val att fixa världen. Vi tror att vad som kommer att fixa vår situation är någon slags “det”, så de bästa mänskliga tänkare genom århundraden har förespråkat olika politiska system, utbildningssystem, tekniker, religioner etc. Men i detta Löfte pekar kompassen åt ett helt annat håll. Gud hade något annat i åtanke – en “han”. Och detta “han” skall krossa ormens huvud.

En annan intressant observation kommer från vad som inte är sagt. Gud lovade inte mannen en avkomma liksom han lovat kvinnan. Detta är så mycket märkligare särskilt med tanke på betoningen av söners kommande genom fäder i hela Bibeln. I själva verket består en kritik av genealogier i Bibeln av moderna Västerlänningar i att de ignorerar de blodslinjer som går igenom kvinnor. Det är “sexistiska” i våra ögon eftersom den bara avser människors söner. Men i det här fallet är det olika – det finns inget löfte om en avkomma (en “han”) från en man. Det står bara att det blir en avkomma som kommer från kvinnan, utan att nämna en man.

Av alla människor som någonsin har funnits som jag kan komma på, historiskt eller mytiskt, endast två har aldrig haft en fysisk far. Den förste var Adam, skapad direkt av Gud. Den andre var Jesus som var  (Nya Testamentet hävdar) född av en jungfru – således ingen mänsklig far. Detta var direkt profeterat senare av Jesaja (750 f.Kr.). Är Jesus den som förebådades här i denna gåta? Detta passar med observationen att avkomman är en “han”, inte en “hon”, “de” eller “det”. Med detta perspektiv, om du läser gåtan, faller några bitar på plats.

“Hugga Honom i Hälen”??

Men vad innebär det att ormen skulle hugga ‘hans häl’? Jag kunde aldrig se det förrän jag arbetat i djungeln i Kamerun. Vi var tvungna att bära tjocka gummistövlar även i fuktig värme – eftersom ormar låg där i det långa gräset och kunde hugga vår fot – dvs vår häl – och det kunde döda oss. Under min första dag där klev jag nästan på en orm, och kunde ha dött från den. Gåtan blev meningsfull för mig efter det. “Han” skulle förgöra ormen, men priset han skulle behöva betala, var att han skulle bli dödad. Detta förebådar segern vunnen genom Jesu död.

Ormens Avkomma?

Men vem är hans andra huvudperson, denne Satans avkomma? Fast vi här inte har utrymme för att ordentligt spåra det, talar senare böcker om en kommande person. Observera beskrivningarna:

23 Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå.24 Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand. (Daniel 8:23-25; skriven av Daniel i Babylon ca 550 f.Kr.)

En man, med en osynlig kraft bakom sig kommer att utmana ‘furstarnas Furste’ men hans huvud “kommer att krossas” också.

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, …. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa,[a] fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. (2 Tess 2:1-4, skriven av Paul i Grekland ca 50 AD)

Och den sista boken i Bibeln, många sidor och tusentals år efter löftet i Genesis, förutspår:

Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.  Detta är det sinne som ger vishet (Uppenbarelseboken 17:8-9, skriven av John på en ö utanför Turkiet ca 90 AD)

Dessa senare böcker (återigen notera mångfalden av författare, inställningar och epoker de skrevs i) talar uttryckligen mer om nedräkningen till en sammandrabbning mellan kvinnans avkomma och Satans avkomma. Men det omnämns först i embryo-liknande form i detta Löfte i Första Moseboken, i början av biblisk historia, med detaljer som väntar på att fyllas in. Historiens höjdpunkt, nedräkningen till en sista tävling mellan Satan och Gud, var förutsedd redan vid början i trädgården och berättas – i den tidigaste boken. Det kunde nästan få en att tror att historien verkligen är His-Story, eller Hans-Historia.

Korrumperade (del 2)… och missar målet

Jag hade sett på hur Bibeln beskriver oss som korrumperade från den ursprungliga avbilden av Gud som vi gjordes i. Ett visuellt hjälpmedel som hjälpt mig att bättre “se” det var odjuren  i Midgård, skadade från att ha varit älvor. Men i det bibliska perspektivet, hur kunde detta ha hänt? Detta står att berättat i Första Moseboken i Bibeln. Strax efter att ha skapats “i Guds avbild” prövades de första människorna. Berättelsen återger ett samtal med en “orm”. Ormen har alltid varit allmänt förstådd som varande Satan – en ängel och motståndare till Gud. I Bibeln konfronterar Satan vanligtvis med att tala genom en annan person. I detta fall talade han genom en orm. Samtalet berättas på detta sätt.

Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla[a] träd i lustgården?”

2 Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3 men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.”

4 Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! 5 Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

6 Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. 7 Då öppnades ögonen på dem båda, och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. . (Första Moseboken 3:1-7)

Den springande punkten i deras val, och därmed frestelsen, var att de kunde “bli som Gud”. Tills nu hade de helt enkelt trott Gud för allt och tagit honom på hans ord för allt. Men nu hade de valet att lämna det bakom sig, och bli “som Gud”, lita på sig själva och hålla sig till sina egna ord för saker. De kunde själva bli “gudar”, kaptener för egna fartyg, herrar över sina öden, att vara självständiga och ansvarig endast inför sig själva. Långt innan Dawkins skrev The God Delusion, föll de första människorna för den verkliga Gudavillfarelsen – att de kunnde bli “som Gud”.

I deras självständighetsförklaring ändrat något i våra förfäder. Som berättelsen lyder, kände de skam och försökte dölja det. I själva verket, skyller Adam: Eva (och Gud som hade gjort henne) när Gud konfronterar honom efteråt om hans brott mot konventionen. Eva skyllde i sin tur på ormen. Ingen ville ta ansvar.

Och det som började den dagen har fortsatt eftersom vi har ärvt denna samma medfödda disposition. Det är anledningen till varför israeliterna (i det här inlägget) av Hoseas dag beter sig som Adam – eftersom de (som oss) hade ärvt hans disposition. En del missförstår den bibliska berättelsen och drar slutsatsen att vi bär skulden för Adams revolt. I själva verket är den enda skulden hos Adam men vi lever med konsekvenserna av den revolten. Vi kan tänka på det genetiskt. Vi har ärvt denna upproriska natur av Adam och är således medfödd, nästan omedvetet, men uppsåtligen fortsätter vi upproret som han startade. Vi kanske inte vill vara universums gud, men vi vill vara gudar i våra sättningar; Kaptener för våra egna fartyg; autonoma från Gud. Bon Jovi chorus “det är mitt liv”, Frank Sinatras mer sublima “jag gjorde det på mitt sätt”, själv tidskrifter utlagda runt om i affärer är lättsamma ekon av denna önskan, medan Hitlers Mein Kempf (“min kamp”) och Kim Jong-Un (känd som “Käre Herren”), Nordkoreanske ledarens personkult är mycket mörkare ekon. Men de visar trenden i vår natur som Adams uppror började.

Och detta förklarar så mycket av människors liv som vi tar för givet. Detta är anledningen till att människor överallt behöver lås för sina dörrar, de behöver poliser, advokater, krypterade lösenord för bankärenden-eftersom vi i vår nuvarande disposition kommer att stjäla från varandra. Det är därför imperier och samhällen så småningom alla förfaller och kollapsar-eftersom medborgarna i dessa riken har en tendens att förfalla. Detta därför att, efter att ha provat alla former av regering och ekonomiska system, även om vissa fungerar bättre än andra, alla politiska eller ekonomiska system verkar så småningom att kollapsa – eftersom de människor som lever med dessa ideologier har följt tendenser som så småningom drar ner hela systemet. Därför har ingen religion fullständigt infört visionen för sina samhällen –  inte heller de ateistiska (Tänk på Stalins Sovjetunionen, Maos Kina, Pol Pots Kambodja) – eftersom något av hur vi är tenderar att få oss att förlora vår vision.

Faktiskt sammanfattar ordet “missa” ganska mycket vår situation. En vers från gamla testamentet ger en bild som har hjälpt mig förstå detta bättre. Den säger

Bland allt detta folk fanns 700 utvalda män som var vänsterhänta. Alla dessa kunde med slungstenen träffa på håret utan att missa. (Domare 20:16)

Denna vers beskriver soldater som var experter på att använda slungbellor samt aldrig missa. Ordet på hebreiska som översätts “missa” ovan är יַחֲטִֽא׃ (uttalas Khaw-taw). Det är intressanta att detta samma hebreiska ord också är översatt till synden över större delen av gamla testamentet. Exempelvis är detta samma hebreiska ord “synd” när Joseph, som såldes till slav i Egypten, inte vill begå äktenskapsbrott med sin herres hustru, trots att hon bad honom. Han sade till henne:

Han (Josefs herre) har i detta hus icke större makt än jag, och intet annat har han förbehållit sig än dig allena, eftersom du är hans hustru. Huru skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?»(Första Mosebok 39:9)

Och just efter att de tio budorden givits står det:

20 Men Mose sade till folket: »Frukten icke, ty Gud har kommit för att sätta eder på prov, och för att I skolen hava hans fruktan för ögonen, så att I icke synden.» (Andra Mosebok 20:20)

I båda dessa ställen är samma hebreiska ord יַחֲטִֽא׃  översatt som “synd”. Det är exakt samma ord som för “missa” med soldater som slungde stenar på mål och i dessa verser som betyder “synda” när man syftar på människors behandlingar av varandra. Det ger oss en bild för att hjälpa oss  förstå vad “synd” är. Soldaten tar en sten och slungor den för att nå målet. Om stenen missar det misslyckas hans syfte. På samma sätt gjordes vi till Guds avbild för att nå målet om hur vi relaterar till honom och behandla varandra. Att “synda” är att missa detta syfte eller mål, som var avsett för oss, och som vi i våra olika system, religioner och ideologier också själva avser men dock missar.

Denna skadade och missande–målet bild är inte snygg, den ger inte en god känsla, inte heller är den optimistisk. Under åren har jag träffat människor som starkt reagerat särskilt mot denna biblisk undervisning. Jag minns en universitetsstudent som tittade på mig med ilska och sade, “Jag tror dig inte eftersom jag inte gillar vad du säger”. Men jag finner det ganska märkligt. Vad har “gillar” för något att göra med huruvida det är sant eller inte? Jag gillar inte skatter, krig, AIDS och jordbävningar – jag tvivlar på att någon gör det – men det tar inte bort dem och inte heller kan jag ignorera någon av dem. Alla system i lagen, med polis, med lås, nycklar, säkerhet o.s.v. som vi har byggt in i vårt samhälle och tar för givet för att skydda oss från varandra tyder på att något är fel. Allra minst förtjänar denna bibliska undervisning att bli betraktad på ett fördomsfritt sätt.

Så nu har vi ett problem. Vi har blivit skadade från vår ursprungliga ställning, den bild vi är gjorda i har blivit behäftad och vi kan inte nå målet när det gäller våra moraliska handlingar. Men Gud lämnade oss inte där för att flundra i vår hjälplöshet. Han införde en plan, som vi såg glimtar av i Abrahams tecken och Herrens Påsk. Detta var en plan för att rädda oss, och det är därför evangeliet bokstavligen betyder “goda nyheter” – eftersom denna plan är den goda nyheten som vi behöver höra och ta emot. Men Gud väntade inte tills Abraham för att meddela denna nyhet. I själva verket meddelade han det rätt i denna samma samtal med Adam och Eva för så länge sedan i trädgården. Vi ser på denna första goda nyhetens tillkännagivande här.

Men skadad… som orcher i Midgård

I mitt senaste inlägg visade jag på den bibliska grunden för hur vi ska se oss själva och andra – som vi är — skapade i Guds avbild. Men Bibeln utvecklar vidare på denna grund. Psaltaren är en samling av helgade sånger och dikter och Psalm 14 skrevs av kung David ca 1000 f.Kr. och beskriver den nu-varande ställningen från Guds synpunkt.

Herren skådar ned från himmelen på mäniskors barn, för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga, allesammans är de fördärvade; Ingen finns, som gör vad gott är, det finns inte en enda. (Psaltaren 14:2-3)

Frasen “de är fördärvade” används för att beskriva hela mänskligheten. Eftersom det är något vi har “blivit” är fördärvelsen med hänvisning till det ursprungliga tillståndet av att ha varit i “Guds avbild”. Detta skriftställe säger att fördärvelsen visar sig i en besluten självständighet från Gud (“alla” är de “avfälliga” från att “söka Gud”) och även i att inte göra “gott”.

Tänkande älvor och odjur

Odjuren var hemska på många sätt. Men de var helt enkelt korrumperade ättlingar av älvor
Odjuren var hemska på många sätt. Men de var helt enkelt korrumperade ättlingar av älvor

För att bättre förstå detta, tänk på odjuren i Midgård i Sagan om Ringen som en illustration. Odjur är ohyggliga varelser till utseende, deras beteende, och behandling av jorden. Men odjuren  härstammar från älvor som hade skadats av Sauron. När du ser den höga majestätiska, harmonin och relationen som älvorna hade till naturen (Tänk på Legalos och älvorna i Lothlorien) och inser att de depraverade odjuren en gång varit älvor som “blivit korrumperade” får du en känsla av vad som sägs här om människor. Gud avsåg älvor men vad han fann var odjur.

Legolas

Älvorna var ädla och majestätiska

Detta stämmer exakt med vad som universellt kan vara observerat om oss – att ingen lever enligt sin moraliska grammatik av rätt och fel. Kom ihåg att vi såg att vi hade en medfödd moralisk grammatik inbyggd i oss. Vi kan moraliskt resonera och känna igen “rätt” och “fel” beteende. Men problemet är att ingen faktiskt lever så. Därför är det svårt ibland att känna igen att vi har en moralisk grammatik – eftersom vi inte alltid följer denna moraliska sida i våra egna göranden och i andras handlingar. Det är att likna vid ett datavirus som påverkar den ursprungliga funktionen av datorn. Vår moraliska grammatik är där – men ett virus har skadat den.

Så här kommer vi till en mycket lärorik synpunkt: den bibliska begynnelsen av människor som kännande, personligt, och moraliskt, men sedan också korrumperade, passar med vad vi ser om oss själva. Den är precis på pricken i sin bedömning av människan, som havande en inneboende moralisk karaktär i oss som lätt kan glömmas bort eftersom våra handlingar faktiskt aldrig passar med vad denna natur kräver av oss – på grund av denna korrumption. Bibliska skon passar den mänskliga foten. Men den väcker en självklar fråga: Varför gjorde Gud oss på detta sätt-med en moralisk grammatik och ändå skadade från den? Som ateisten Christopher Hitchens klagar:

“… Om Gud verkligen ville att människor skulle vara fria från sådana tankar [dvs korrumperade], borde han ha försökt bättre med att uppfinna en annan art.” Christopher Hitchens. 2007. Gud är inte bra: hur religion förstör allt. s. 100

Men i sin brådska att attackera Bibeln är det här som han missar något mycket viktigt. Bibeln säger inte att Gud skapade oss så här, men att något fruktansvärt hände efter den ursprungliga skapelsen som resulterade i detta svåra tillstånd. En viktig händelse som hände i mänsklighetens historia efter vår skapelse. De första människorna trotsade Gud, som skrivet i Första Moseboken, och i deras trots förändrades de och blev korrumperade.

Mänsklighetens Fall

Denna banbrytande händelse i mänsklighetens historia kallas ofta Fallet. Och vi kan kanske förstå det bättre om vi tänker igenom vad Adam, den första människan mötte i relationen till Gud när han skapades. För att ge oss ytterligare lite mer insikt vänder vi oss till profeten Hosea en profet vid mitten av 8: e århundradet f.Kr.,  i gamla testamentet. Som han berättar i sin bok, hade hans fru upprepade gånger varit otrogen mot honom och sprungit iväg med andra. Mitt i sin smärta av svek befallde Gud honom att gå och hitta sin hustru, försona sig med henne och vinna henne tillbaka. Sedan används denna episod som en bild för att visa hur, i Guds ögon, israeliterna på den tiden var som en otrogen maka, men att Gud, liksom Hosea, var villig att stämma av om de bara ville komma rena och komma tillbaka till honom. I denna vädjan kommer en jämförelse av Adam:

“Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda?” frågar Herren. “Er kärlek är ju lik morgonskyn, lik daggen, som tidigt försvinner . … Jag har behag till kärlek, och inte till offer, och till Guds kunskap mer än till brännoffer. Men som Adam, du bröt mitt förbund och har svikit mitt förtroende. (Hosea 6:4-7)

Med andra ord, vad israeliterna av Hoseas dag gjorde var att fortsätta vad Adam, den första människan hade börjat. Det hade funnits ett avtal mellan Gud och Adam, liknande ett äktenskapligt kontrakt om trohet, och Adam hade brutit mot det. Första Moseboken berättar att Adam åt av Kunskapets Träd på Gott och Ont. Det hade varit ett förbund eller avtal mellan Gud och Adam att han inte skulle äta från det trädet-alla andra träd fanns tillgängliga för honom. Det var inte något speciellt i trädet själv, men dess närvaro gav Adam ett fritt val om att förbli trogen Gud eller inte. Adam hade skapats som människa med känsloförmåga, som både var gjord och placerad i vänskap med Gud i det ögonblicket. Adam hade inget val angående sin skapelse, men Gud gav honom möjlighet att välja sin vänskap med Gud, och detta val var centrerad på kommandot att inte äta från detta speciella träd. Precis som att valet att stå inte är riktigt om sitta är omöjligt, så måste Adams vänskap och förtroende för Gud ges inom ramen för ett lönsamt alternativ och således gavs Adam ett val om huruvida han skulle förbli trogen sitt avtal till Gud eller inte. Vi ser närmare på detta i nästa inlägg.

Jesu Uppståndelse: Saga eller Sanning?

Som barn lärde jag mig många “underbara” sagor om våra religiösa helgdagar. Jag lärde mig att en fet man bodde i Nordpolen och flög runt om i världen med renar, klättrade ner genom skorstenar att ge gåvor till snälla flickor och pojkar på julafton. Jag lärde mig om påskharen som gav ut ägg och choklad till de samma snälla flickor och pojkarna vid påsk. När jag blev äldre insåg jag att dessa berättelser var roliga men inte sanna – jag kan se tillbaka och le åt dem – men jag växte ifrån dem.

Jag lärde mig också andra ‘berättelser’ om vår religiösa helgdagar. Dessa berättelser hade herdarna som såg änglar, vise män som följde efter stjärnor, ett barn född i en krubba – berättelser som utgör grunden för julfirandet. Kanske den mest dramatiska var berättelsen om hur Jesus dog på ett kors, men tre dagar senare kom han tillbaka till livet igen – berättelser som ligger till grund för påsken.

Denna andra uppsättning berättelser verkar lika fantastisk som den första uppsättningen. Frågan jag hade när jag blev äldre och insåg att den första uppsättningen av berättelser inte var “verkligen” sann, var – vet jag att den andra uppsättningen verkligen är sann? Båda uppsättningar av berättelser är ju sammanflätade med religiösa helgdagar, båda inspirerar förundran – och båda är lika otroliga! Detta gäller särskilt med avseende på påsk historien som hävdade att tre dagar efter sin död, genomgick Jesus en fysiska uppståndelse och kom till liv igen. Detta är förmodligen den mest otroliga historien i all religion, något som kanske passar för tabloid rubriken – Död Man Återkommer till Livet. Kan det vara sant? Fanns det något rimligt bevis till stöd för det?

Detta är kanske svåra frågor att besvara. Men det är säkert värt en tanke eftersom det direkt berör våra egna liv. När allt kommer omkring, i slutändan bara dör de smartaste, starkaste, mäktigaste och mest kraftfulla av oss och detsamma gäller för dig & mig. Om någon har besegrat döden har detta konsekvenser som bör väcka vårt intresse. Låt mig helt kort dege vad jag lärt i studie och genomtänkande av denna fråga.

Jesu Historiska Bakgrund  – Utanför Bibeln

Kanske är det bästa sättet att försöka besvara denna fråga att arbeta genom alla möjliga alternativ och se vilket som kan vara mest rimligt – utan att ha en förutfattad mening av någon övernaturlig förklaring av “tro”. Det faktum att Jesus levde och dog en offentlig död som har förändrat historien är säkert. Man behöver inte ens gå till Bibeln för verifiering. Det finns flera hänvisningar till Jesus och den inverkan som han gjorde på världen av sin dag i den sekulära historien. Låt oss ta en titt på två av dessa. Den romerska guvernören-historikern Tacitus gjorde en fascinerande referens till Jesus när han beskriver hur Nero dödade hundratals kristna (65e.Kr.) som syndabockar för bränningen av Rom. Här är vad han skrev år 112 e.Kr.:

“Nero… straffar med de mest utsökta tortyr, de personer som brukar kallas kristna, som var hatade för sina enormiteter. Kristus, grundaren av namnet, sändes till döds av Pontius Pilatus, prokurator i Judeen under Tiberius regeringstid; men den onda vidskepelsen, förträngd för en tid, bröt ut igen, inte bara genom Judeen, där det onda påbörjat, men också i staden Rom” Tacitus. Annaler XV. 44

Det intressanta av detta uttalande är att Tacitus bekräftar att Jesus var: 1) en historisk person; 2) avrättades av Pontius Pilatus; 3) att 65 e. Kr. (tiden för Nero) den kristna tron hade spritt sig över Medelhavet från Judeen till Rom med en sådan intensitet att kejsaren av Rom kände han hade att göra med den. Lägg också märke till att Cornelius Tacitus säger dessa saker som varande fientligt vittne eftersom han ansåg att rörelsen Jesus började var en ”ond vidskepelse”.

Josefus var en judisk militär ledare/historiker som skrev för en romersk publik. I denna skrift sammanfattar han historien av den judiska nationen från dess början upptill sin tid. På så sätt täcker han tiden och framträdandet av Jesus med dessa ord:

“Vid denna tid fanns det en klok man… Jesus. … bra, och… dygdig. Och många människor bland judarna och andra nationer blev hans lärjungar. Pilatus dömde honom att bli korsfäst och dö. Och de som hade blivit hans lärjungar övergav inte sitt lärjungaskap. De rapporterade att han hade synts av dem tre dagar efter korsfästelsen och att han var vid liv” Josephus. 90 e.Kr. Antiquities xviii. 33

Så från dessa glimtar tillbaka i det förflutna verkar det som att Kristi död var en välkänd händelse och frågan om hans uppståndelse var tvingad på den romerska världen av hans lärjungar.

Historisk bakgrund – från Bibeln

Lukas, en läkare och historiker ger ytterligare detaljer om hur denna tro spred sig i den antika världen. Här är utdrag från Appostlagärningarna som han skrev:

“Prästerna och tempelkommendanten… kom fram till Petrus och Johannes… De var mycket upprörda eftersom apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda… De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag… När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig… “Vad ska vi göra med dessa män?….. frågade de. ” Apg. 4:1-16 (63 e.Kr.)

“Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män… grep apostlarna och satte dem i stadshäktet. … de var rasande och ville sända dem till döds… De kallade in apostlarna, förbjöd dem att tala i Jesu namn och släppte dem sedan de hade låtit prygla dem.”  Apg. 5:17-40

Man kan se från denna skildring att samhällsledarna gjorde allt för att stoppa denna “onda vidskepelse” (som Tacitus kallade den). Vi bör notera att dessa händelser inträffade i Jerusalem – samma stad där endast några veckor tidigare Jesus offentligen hade blivit avrättad och begravd.

Kan Jesu kropp ha hållits kvar i graven?

Efter att ha kartlagt viktiga historiska data är vi i stånd att arbeta igenom möjliga förklaringar som omger Kristi påstådda uppståndelse. Till att börja med har vi två (och endast två) möjliga alternativ om Kristi död kropp. Graven var endera tom på påskmorgonen eller innehöll den fortfarande hans kropp. Dessa är de enda två alternativen – det finns inga andra möjligheter.

Låt oss anta att hans kropp fortfarande var i graven. Som vi reflekterar över de pågående händelserna i historien, ställs vi snabbt inför svårigheter. Varför skulle de romerska och judiska ledarna i Jerusalem ha gått till sådana ytterligheter för att stoppa överdrifter av en påstådd uppståndelsen om kroppen fortfarande var i graven i närheten av där lärjungarna offentligt förkunnade hans uppståndelse? Om jag hade varit en av dessa ledare, skulle jag ha väntat tills lärjungarna hade nått kulmen på sina tal om uppståndelsen och sedan offentligen paradera Kristi kropp för alla. Jag skulle ha misskrediterat den begynnande rörelsen utan att fängsla, tortyrera och slutligen martyrera dem! Och tänk – tusentals omvändes till tron på Jesu fysiska uppståndelse i Jerusalem vid denna tid. Om jag hade varit en av åhörarna i publiken – och lyssnat på Petrus, samt funderat och undrat om jag kunde tro hans otroliga budskap (denna tro kom ju med ett pris av förföljelse) skulle jag åtminstone ha tagit min lunchrast för att gå ner till graven och själv ta en titt för att se om kroppen fortfarande var där. Om Kristi kropp fortfarande fanns i graven skulle denna rörelse inte ha fått några anhängare i en fientlig miljö och med sådant komprometterande bevis för handen. Så att Kristi kropp fortfarande var kvar i graven leder till en orimlighet. Detta alternativ kan man inte tänka sig på allvar.

Stal lärjungarna kroppen?

Detta bevisar naturligtvis inte uppståndelsen – det finns andra bra förklaringar till en tom grav förutom en uppståndelse. Men en förklaring till frånvaron av kroppen måste också redogöra för dessa detaljer: den romerska förseglingen av graven, den romerska patrullen som vaktade graven, den stora stenen (1-2 ton) som täckte gravöppningen, 40 kg balsamering på kroppen. Listan fortsätter. Utrymmet tillåter oss inte att se på alla faktorer och scenarier för att förklara saknaden av kroppen, men den mest tänkbara förklaringen har alltid varit att lärjungarna själva stal kroppen från graven, gömde den någonstans, och kunde sedan vilseleda andra.

Låt oss anta detta scenario, och undvika för diskussionens skull svårigheter att förklara hur den missmodiga lärjungaskaran som flydde för sina liv vid hans gripande, åter kunde gruppera sig och komma med en plan att stjäla kroppen och fullständigt överlista den romerska vakten. Sedan bröt de förseglingen, flyttade den massiva stenen, och tog iväg med den balsamerade kroppen-allt utan att lämna några spår. Låt oss anta att de verkligen lyckats göra detta och sedan fortsatte in på världsarenan med att starta en religiös rörelse som byggde på deras bedrägeri. Många av oss  idag antar att vad motiverade de första lärjungarna var behovet att förkunna broderskap och kärlek bland människor- och Kristi död och (andliga eller metaforiska) uppståndelse var katalysatorn för detta budskap. Om du ser tillbaka på berättelsen från både Lukas och Josephus märker du att den omtvistade frågan var “apostlarna undervisade folket och med hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda”. Detta tema är det viktigaste i deras skrifter. Lägg märke till hur stor viktigt Paulus, en annan apostel, ställer på frågan om Kristi uppståndelse:

Bland det första jag förde vidare till er var detta: att Kristus dog… att han blev begravd, att han uppstog på tredje dagen… och att han visat sig för Petrus, och sedan för de tolv… Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom… och tom är också er tro… Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor… Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår – “Låt oss äta och dricka för i morgon ska vi dö”….Första Korintierbrevet 15:3-32 (57 e.Kr.)

Tydligen lade lärjungarna (åtminstone i sina sinnen) betydelse och sina vittnesbörd om Kristi uppståndelse i centrum av sina budskap. Låt oss nu anta att detta verkligen var falskt – att dessa lärjungar verkligen hade stulit kroppen så att motsättande bevis för deras nya budskap inte skulle sätta stopp för dem. De hade kanske kunnat lyckas lura världen, men de själva skulle ha vetat att vad de predikade, skrev och åstadkom stora sociala omvälvning för, var falskt. Men de gav (bokstavligen) sina liv för detta uppdrag. Varför skulle de göra det – om de visste att grunden för det var falskt? Folk ger sina liv för ändamål (värdiga och annorledes) eftersom de tror på ändamålet de kämpar för eller om de förväntar sig någon vinst från detta. Tänk på självmordsbombarna i Mellanöstern. De är naturligtvis det största moderna exemplet på extrem hängivenhet för ett ändamål – kulminerande i sina egna (och andras) dödsfall. Nu kanske vi inte håller med dem i deras sak – men alla människor tror säkert på ändamålet som de offrar sig själva för. Som de gör det, går de till ytterligheter just för att de tror att de kommer att gå till paradiset efter döden som belöning för sina offer. Denna tro kan nu vara falsk- men åtminstone tror de själva på det – eller skulle de inte sätta sina liv på en sådan drastisk satsning. Skillnaden mellan självmordsbombare och de tidiga lärjungarna är att självmordsbombarna faktiskt inte är i stånd att kontrollera sin tro, medan lärjungarna var det. Om de hade stulit kroppen och gömt den skulle de av alla människor veta att uppståndelsen inte var sann. Från deras egna ord genomtänk vilket pris lärjungarna betalade för utbredningen av sina budskap – och fråga dig själv om du skulle ha velat betala sådant personligt pris för något som du visste vara osant:

Alltid är jag ansatt men inte kringränd… rådvill… förföljd, slagen till marken… Jag är fattig men gör många rika… i stor uthållighet, bekymmer, umbäranden, plågor, i misshandel, fängslanden och upplopp, hårt arbete, sömnlösa nätter och hunger… slagen… sorgsen… fattig… har ingenting…… Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott,…, utsatt för faror i floder, från rövare, landsmän, från icke-judar, i städer, i öknar, på havet. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat… Jag har frusit och varit utan kläder… Ingen är svag utan att jag blir svag. Andra Korintierbrevet 4:8 – 6:10. 11:24-29

Ju mer jag tänker på det oförminskade hjältemodet under hela sina liv (inte en knäckte i slutet och “bekännde”), desto mer finner jag det omöjligt att de inte uppriktigt trodde budskapet de proklamerade. Men om de trodde det – kunde de själva verkligen inte ha stulit och bortskaffat Kristi kropp. En av de största kriminal advokater, som undervisat juriststudenter vid Harvard om att sondera för svagheter i vittnen, hade denna kommentar att säga om denna frågan:

“Nerteckningar om militär krigföring ger knappt ett exempel på liknande heroiska befintligheter, tålamod och orubbligt mod. De hade alla möjliga motive att noggrant granska grunden av sin tro, samt bevisen av fakta och sanningar som de hävdade” Greenleaf. 1874. En undersökning av Vittnesmålen från de Fyra Evangelisterna i Enlighet med Regler för Bevisföring som görs i Rättsdomstolar. s. 29

Närbesläcktat med detta är tystnaden av lärjungarnas fiender – judiska eller romerska. Dessa fientliga vittnen försökte aldrig svara med den “riktiga” versionen eller att påvisa hur lärjungarna hade fel. Som Dr. Montgomery skriver,

“Denna understryker tillförlitligheten av vittnesbördet om Kristi uppståndelse som presenterades samtidigt i synagogorna – i oppositionens käft, bland fientligas korsförhör som säkerligen skulle ha förstört förkunnandet… hade fakta varit annorledes” Montgomery. 1975. Rättsligt Resonemang och Kristen Försvarskrift. s. 88-89

I denna korta undersökning har vi inte haft utrymme att beakta alla aspekter på denna fråga. Dock talar den orubbliga djärvheten av lärjungarna och tystnaden av samtidiga fientliga vittnen volymer att Kristus kan faktiskt ha uppstått och att det är värt att ta en allvarlig och eftertänksam granskning av händelsen. Uppståndelsen är höjdpunkten av evangeliet. Ett sätt att reflektera mer noggrant om uppståndelsen är att förstå det i dess bibliska sammanhang. Ett bra ställe att börja är Abrahams och Moses Tecken. Även om de levde över tusen år före Jesus, var deras erfarenheter en profetisk förutsägelse om eventuell död och uppståndelse av Jesus.

Är Bibeln textmässigt tillförlitlig? Eller har den blivit förvanskad?

En Introduktion till Textkritik och Bibeln

I den vetenskapliga och utbildade tidsålder där du och jag nu befinner oss ifrågasätter vi många av de icke-vetenskapliga uppfattningar som tidigare generationer hade. Denna skepticism är sann ifråga om religiösa böcker i allmänhet och Bibeln i synnerhet. Många av oss ifrågasätter tillförlitligheten av Bibeln. Det härstammar från vad vi vet om Bibeln. När allt kommer omkring skrevs den ju för mer än två tusen år sedan. För större delen av denna tidsrymd fanns ingen tryckpress, kopierings-maskiner eller bokförlag. Så originalmanuskripter kopierades för hand, generation efter generation, eftersom språk dog ut och nya uppstog, riken förändrades och nya makter tog över. Eftersom de ursprungliga manuskripterna länge varit förlorade, hur vet vi att det vi läser i Bibeln i dag är vad de ursprungliga författarna faktiskt skrev för länge sedan? Många yngre barn leker ofta en lek som kallas telefon, där man sitter i en cirkel och någon viskar ett meddelande i örat på personen bredvid, sedan viskar var och en i sin tur detta meddelande till nästa person tills meddelandet har gått runt cirkeln. Så säger den sista personen meddelandet högt och barnen jämför hur mycket det har ändrats från dess början av cirkeln. Kan detta spel vara jämförbart med Bibelns gång genom tiderna, så att vad vi läser i dag kan skilja sig avsevärt från den ursprungliga skriften?

Textkritikens Principer

Denna fråga är naturligtvis riktig för all gammal skrift. Bilden nedan illustrerar sättet som sådan skrift har bevarats genom tiderna.

Livslängd Av Ett Uråldrigt Dokument
Livslängd Av Ett Uråldrigt Dokument

Den visar ett exempel på ett antikt dokument skrivet 500 f.Kr. (används här enbart som exempel). Detta original varar inte för evigt, så innan det sönderfaller, går förlorat eller blir förstört, gör man en kopia av manuskriptet (MSS) (1sta kopian). En klass av professionella människor kallade skriftlärda gjorde kopieringsarbetet. Som åren går, görs kopior av kopian (2ra kopian & 3je kopian). Av någon tillfällighet bevaras ett exemplar så att det finns i dag (3je kopian). I vårt exempel diagram gjordes denna befintliga kopia år 500 e.Kr. Detta innebär att det tidigaste vi kan veta om dokumentet är endast från 500 e.Kr. och framåt. Följaktligen perioden 500 f.kr-500 e.Kr. (märkt x i diagrammet) är perioden där vi inte kan göra någon kontroll av kopieringen eftersom alla manuskripter från den här perioden har försvunnit. Till exempel om kopieringsfel gjordes (avsiktlig eller annat) när 2ra kopian gjordes från 1sta kopian, skulle vi inte kunna upptäcka dem eftersom inget av dessa dokument finns att jämföra mot varandra. Denna tidsperiod före befintligheten av bevarade kopior (period x) är således intervallet av textuella osäkerheter. Följaktligen, ett sätt att söka besvara frågor om textmässig pålitlighet är därför att se på längden av denna tidsrymd. Ju kortare intervallet (märkt ‘x’ i diagrammet), ju mer förtroende kan vi placera i ett exakt bevarande av dokumentet intill vår moderna tid, eftersom perioden av osäkerhet är nedsatt.

Men vanligtvis finns ofta mer än en manuskriptkopia för ett dokument som finns i dag. Anta att vi har två sådana manuskriptkopior och i samma avsnitt av var och en av dem finner vi följande (i svenska bara for exempel’s skull) fras:

Med få kopior är det svårtatt avslöja kopierings fel
Med få kopior är det svårtatt avslöja kopierings fel

Den ursprungliga författaren hade antingen skrivit om Johanna eller om Johannes och den andra av dessa manuskript innehåller ett kopieringsfel. Frågan är vilken som har fel? Från tillgängliga data är det mycket svårt att avgöra.

Antag nu att vi hittade ytterligare två manuskriptkopior av samma arbete, som visas nedan:

Ju mer bevarade kopior, desto lättare att ta reda på Kopierings fel
Ju mer bevarade kopior, desto lättare att ta reda på Kopierings fel

Nu är det lättare att härleda vilka manuskripter har felet. Det är mer troligt att felet görs en gång, snarare än att samma misstag upprepas tre gånger, så det blir nu troligt att MSS #2 har kopieringsfelet och att författaren började skriva om Johannes, inte Johanna.

Detta enkla exempel illustrerar en andraprincip som kan användas för att verifiera integritet av manuskriper, ju mer befintliga manuskripter som finns, desto lättare är det att identifiera och korrigera fel och att fastställa innehållet av det ursprungliga manuskriptet.

Textkritik av klassisk grekisk-romerska skrifter jämfört med Nya Testamentet

Så nu vet vi två indikatorer av antika dokuments textmässiga pålitlighet: 1) mäta tiden mellan originalnedskrivningen och tidigast befintliga manuskriptkopior och 2) räkna antalet befintliga manuskriptkopior. Eftersom dessa indikatorer avser vilken gammal skrift som helst, kan vi fortsätta att tillämpa dem på Bibeln såväl som på andra verk från antiken, vilket gjorts i tabellerna nedan (1).

FörfattareNär skrivsTidigaste kopiaTidsrymd#
Caesar50 F.KR.900 AD95010
Platon350 F.KR.900 AD12507
Aristoteles *300 F.KR.1100 AD14005
Thukydides400 F.KR.900 AD13008
Herodotos400 F.KR.900 AD13008
Sofokles400 F.KR.1000 AD1400100
Tacitus100 AD1100 AD100020
Plinius100 AD850 AD7507

* från ett arbete

Dessa författare representerar de stora klassiska författarna av antiken – skrifter som har format utvecklingen av den västerländska civilisationen. I genomsnitt har de förts vidare till oss av 10-100 manuskripter som finns bevarade med början av endast omkring 1000 år efter att originalet skrevs. Ur vetenskaplig synvinkel kan dessa data anses vara vårt kontroll experiment eftersom det består av data (klassiska författare) som accepteras och används av akademiker och universitet över hela världen.

I följande tabell jämförs de bibliska skrifterna (Nya Testamentet i synnerhet) enligt dessa samma punkter av intresse (2). Detta kan betraktas som vår experimentella data vilket kommer att jämföras med vår kontrolldata, precis som i alla vetenskapliga undersökningar.

MSSNär skrivsDatum för MSSTidsrymd
John Rylan90 AD130 AD40 år
Bodmer Papyrus90 AD150-200 E.KR.110 år
Chester Beatty60 AD200 AD20 år
Codex Vaticanus60-90 E.KR.325 AD265 yrs
Codex Sinaiticus60-90 E.KR.350 AD290 år

Antalet Nya Testamentetliga manuskripter är så stort att det vore omöjligt att lista dem alla i en tabell. En vetenskapsman (3) vilken tillbringat åratals i studie av denna fråga skriver:

“Vi har idag mer än 24000 MSS kopior av delar av Nya Testamentet … Inga andra dokument av antiken börjar ens närma sig sådana siffror och intyg. Jämförelsevis, kommer Homeros ILIADEN på andra plats med 643 MSS som fortfarande överlever.”

En ledande forskare på British Museum (4) bekräftar detta:

“Forskare är nöjda att de äger väsentligen sann text av de viktigaste grekiska och romerska författarna… men vår kunskap om deras skrifter beror på en ren handfull MSS medan MSS av N.T. räknas i… tusentals”

Nya Testamentlig textkritik och Konstantin

Ett betydande antal av dessa manuskripter är mycket gamla. Jag äger en bok om de tidigaste dokumenten av Nya Testamentet. Inledningen börjar med:

“Den här boken innehåller transkriptioner av 69 av de tidigaste av Nya Testamentets manuskripter… daterad från tidigt på 2ra Århundradet till början av 4e Århundradet (100-300 e.Kr.)… som innehåller ca 2/3 av nya testamentets text” (5)

Detta är viktigt eftersom dessa manuskripter tillkom innan romerske kejsaren Konstantin (omkr. 325 e.Kr.) och uppgången till makten av den katolska kyrkan vilka båda ofta anklagas för att ha ändrat den bibliska texten. Vi kan faktiskt testa detta påstående genom att jämföra förändringarna av texterna från innan Konstantin (eftersom vi har dem) med de som kommer senare. Men när vi gör det finner vi att de är samma. Budskapet i texterna från 200 e.Kr. är samma som de från 1200 e.Kr. Varken den katolska kyrkan eller Konstantin ändrade Bibeln. Detta är inte ett religiöst uttalande, utan ett enbart baserad på vetenskapliga data. Figuren nedan illustrerar tidslinjen av manuskripter som Nya Testamentet i Bibeln bygger på.

Föjderna av textkritik i Bibeln

Så vilken slutsats kan vi dra av detta? Åtminstonde i vad vi objektivt kan mäta (antal bevarade MSSs och tidslängd mellan originalet och de tidigaste bevarade MSS) är Nya Testamentet säkerligen verifierad i mycket högre grad än andra klassiska verk. Så slutsatsen som bevisen driver oss att inta sammanfattas bäst av följande citat (6):

“Att vara skeptisk till den resulterande texten i Nya Testamentet är att tillåta all klassisk forntid att falla i glömska, för inga andra dokument av den antika perioden intygas bibliografiskt som vad Nya Testamentet görs”

Vad han säger är att för att vara konsekvent, om vi beslutar att tvivla på tillförlitligheten i bevarandet av Bibeln kan vi lika väl ignorera allt som vi vet om klassisk historia i allmänhet – och detta har ingen informerad historiker någonsin gjort. Vi vet att de bibliska texterna inte har ändrats när epoker, språk och imperier har kommit och gått eftersom de tidigaste bevarade MSSs fördatera dessa händelser. Vi vet exempelvis att ingen övernitisk medeltida munk tillade mirakel för Jesus till den bibliska händelsen, eftersom vi har manuskript som efterdaterar de medeltida munkarna och att alla dessa fördaterade manuskript också innehåller Jesu mirakulösa händelser.

Hur gäller det vid översättning av Bibeln?

Men vad gäller fel vid översättning, och det faktum att det finns så många olika versioner av Bibeln idag? Visar inte detta att det är omöjligt att exakt fastställa vad de ursprungliga författarna faktiskt skrev?

Först måste vi klara upp en vanlig missuppfattning. Många tror att Bibeln idag har genomgått en lång serie med översättningssteg, ett för varje nytt språk att översättas från det tidigare, en serie ungefär så här: grekiska -> Latin -> medeltida engelska -> Shakespeare engelska-> modern engelska -> svenska. I själva verket är biblar på alla språk idag översatta direkt från originalspråket. För Nya Testamentet går översättningen från grekiska -> moderna språk, och för Gamla Testamentet går översättningen från hebreiska -> moderna språk. Grekiska och hebreiska som bas för texterna är standard. Så skillnaderna i bibelversioner beror på hur lingvister väljer att översätta fraser till mottagarens språk.

På grund av den stora klassiska litteraturen som skrevs på grekiska (originalspråket av nya testamentet), har det blivit möjligt att översätta just de ursprungliga tankarna och orden av de ursprungliga författarna. I själva verket vittnar de olika moderna varianterna om detta. Till exempel läs den välkända versen Johannes 3:16 i de tre vanligaste versionerna, och lägg märke till en liten variansen i formuleringen, men likhet i tanke och mening:

För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.Nya Levande Bibeln

Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Svenska Folkbibeln

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.Svenska Folkbibeln 2014

Du kan se att det inte finns någon oenighet mellan översättningarna-de säger exakt samma sak men med något annorlunda ordvändning.

Sammanfattningsvis, har varken tid eller översättning skadat de idéer och tankar som uttryckts i de ursprungliga bibliska manuskripten så att det nu skulle vara dolt från oss. Vi kan veta att Bibeln idag står precis som vad författarna faktiskt skrev då på sin tid. Den är textmässigt pålitlig.

Det är viktigt att inse vad denna lilla studie påvisar och inte påvisar. Det bevisar inte nödvändigtvis att Bibeln är Guds ord, inte heller att det även är sant. Det kan hävdas (åtminstone från bevis presenterat här) att även om de ursprungliga idéerna av de bibliska författarna varit exakt transporterat till oss i dag, detta bevisar dock inte, eller anger inte, att dessa ursprungliga idéer någonsin var rätt till att börja med (eller ens att de är från Gud). Sant nog. Men att förstå Bibelns textmässiga pålitlighet är en startpunkt från vilken man kan börja utreda Bibeln på allvar för att se om några andra frågor även kan besvaras, och för att bli informerad om vad dess budskap är. Bibeln hävdar att dess budskap är en välsignelse från Gud. Tänk om detta verkligen är sant? Ta tid att lära dig några av de viktiga händelserna i Bibeln som jag förklarar här på denna website.

 1. Tagen från McDowell, J. Evidence That Demands a Verdict. 1979. s. 42-48
 2. Comfort, PW The Origin of the Bible, 1992. s. 193
 3. McDowell, J. Evidence That Demands a Verdict. 1979. s. 40
 4. Kenyon, F.G. (tidigare chef för British Museum) Our Bible and the Ancient Manuscripts. 1941 s.23
 5. Comfort, PW “The text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts”. s. 17. 2001
 6. Montgomery, History and Christianity. 1971. s.29

Fanns det verkligen en Adam? Vittnesbördet från älsta Kina

Bibeln är en märklig bok. För det första gör den anspråk på att vara gudomligt inspirerad och därför återger den sannt Guds handlande genom tiderna. Då jag brottades mycke med detta, ifrågasatte jag särskilt påståendet av historisk korrekthet när det gälde de första kapitlen av Första Moseboken, den första boken i Bibeln. Det var berättelsen om Adam och Eva, paradiset, den förbjudna frukten, en frestare, följt av berättelsen om hur Noa överlevde en världsomfattande översvämning. Jag tänkte liksom de flesta av oss idag att dessa berättelser var poetiska metaforer för andre händelser. När allt kommer omkring, hade inte de faktiska händelserna i naturhistorien visat att dessa berättelser från Första Moseboken helt enkelt inte hade hänt som angivits i de bibliska texterna.

Men när jag grävde lite djupare insåg jag att det inte var så enkelt som jag först hade trott. Jag lärde mej att de s.k. “fakta” av naturhistorien inte var fakta alls, utan snarare tolkningar baserade på några kontroversiella antaganden. Och sedan gjorde jag upptäckter från olika källor som starkt tydde på att dessa berättelser från Första Moseboken i själva verket kanske hade händt.

En av de mest intressanta av dessa upptäckter fann jag inbäddade i kinesisk kalligraphy. För att förstå betydelsen av dessa upptäckter var jag först tvungen att lära mig lite bakgrund om kinesiska.

Kinesisk skrift uppstog från början av den kinesiska civilisationen, vilken går tillbaka i tiden cirka 4200 år. Detta innebär att den kinesiska skriften utvecklades ungefär 700 år före Mose redigering av Första Moseboken (ca 1500 f.Kr.). Vi kan känna igen kinesisk kalligraphy när vi ser det. Vad många av oss inte vet är att ideogramen eller bilderna av kinesiska “ord” är tillverkade av enklare bilder som kallas radikaler. Det är mycket likt hur vi på svenska tar enkla ord (som “brand” och “bil”) och kombinera dem i ett sammansatt ord (“brandbil”). Kinesisk kalligraphy har förändrats mycket litet under tusentals år. Vi vet detta från skrift som finns på gamla keramik och benföremål. Endast under 1900-talet med tillkomsten av det kinesiska kommunistpartiet har skriften förenklats.

Så, till exempel, ta det kinesiska ideogramet för det abstrakta begreppet “första”. Det visas här.

First Alive Dust Man
‘Först’ = ‘Levande’ + ‘damm’ + ‘man’

Detta ideogramet är verkligen en förening med enklare radikaler som bilden visar. Du kan se hur alla dessa radikaler finns kombinerade i ideogramet “först”. Betydelsen av var och en av radikalerna visas också ovan. Så vad detta betyder är att för en lång tid sedan (omkring 4200 år sedan) när de första kinesiska skriftlärde sammanställde kinesisk kalligraphy valde de radikaler med innebörden av “levande” + “damm” + “man” => “första”. Men varför? Vilket inbördes  samband finns det mellan “damm” och “första” till exempel? Det verkar vara högst lite, om något. Men att reflektera över sambandet vid sidan av skapelseberättelsen är slående.

Herren Gud danade människan av stoft från marken och andades i hennes näsa livsluft och mannen blev en levande varelse (Första Moseboken 2:17).

Den “förste” manen (Adam) gjordes levande från damm! Men varifrån tog de urgamla kineserna detta sammanhang 700 år före Genesis vart sammanställts? Men tänk nu som så:

talk = dust + breath of mouth + alive
‘damm’ + ‘andedräkt i munnen’ +’levande’ => “tala”

Radikalerna för ‘damm’ + ‘andedräkt i munnen’ +’levande’ kombineras för att göra ideogramen att “tala”.  Men “tala” kombineras sedan med “gående” för att bilda “skapa”.

create
“tala” + “gående” => “skapa”

Men vad är det inbördes sambandet mellan “damm”, “andedräkt i munnen”, “levande”, “gående” och “skapa” som skulle få de gamla kineserna att använda denna konstruktion? Men den innehåller också en slående parallell med Första Moseboken 2:17 som citerats tidigare.

Denna parallell fortsätter. Lägg märke till hur “djävulen” bildas från “man rör sig i hemlighet i trädgården”. Trädgård! Vad är inbördes förhållandet mellan trädgårdar och djävlar? De är ingen alls.

man + rör sig + hemlighet + i trädgården” => “djävulen”

Ändå byggde de gamla kinesiserna på detta genom att sedan kombinera “djävulen” med “två träd” för att representera “frestaren”!

Tempter
“djävulen” + “under täckmantel” + “två träd” => “frestaren”

Så “djävulen” under täckmantel av “två träd” är “frestaren”. Om jag skulle göra en sammanställning i anslutning till frestelse kan jag relatera det till en frestande kvinna, eller en frestande synd. Men varför två träd? Vilken betydelse har  “trädgårdar” och “träd” att göra med “djävlar” och “frestare”?  Jämför nu med berättelsen i Första Moseboken:

Herren Gud hade planterat en trädgård i öster … i mitten av trädgården var Livets Träd och Kunskapens Träd på Gott och Ont.(Första Moseboken 2: 8-9)

Men ormen var mer listig … han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt …” (Första Mosekoken 3: 1)

Till att ha “begär” eller “vilja ha” återigen i samband med en” kvinna” och ” två träd”. Varför inte härleda “önskan”i en sexuell mening med “kvinna”? Det skulle vara en naturlig relation. Men kineserna gjorde inte det.

woman
“kvinna” + “två träd” =>”vilja ha”

Berättelsen i Första Moseboken visar dock ett samband mellan “ha begär”, “två träd” och “kvinna”.

När kvinnan såg att frukten på trädet var gott att äta och tilltalande för ögat, och också önskvärt för att få visdom tog hon lite och åt det. Hon gav också en del till sin man (Första Moseboken 3: 6)

En annan anmärkningsvärd parallell är värd att överväga. Den kinesiska ideogramet för “stor båt” visas nedan med radikalerna som konstruerar detta ideogram.

Boat
“åtta” + “personer” + “farkost” => “stor båt”

De är “åtta” “personer” i ett “farkost”. Om jag skulle skildra en stor farkost, varför inte ha 3000 personer i den. Varför åtta? Intressant, i den bibliska händelsen av global översvämning fanns det åtta personer i Noahs Ark (Noah, hans tre söner och alla deras fruar).

Parallellerna mellan de tidiga kapitlen av Första Moseboken och kinesisk kalligrafi är anmärkningsvärda. Man skulle kunna tro att kineserna läst Första Moseboken och lånade från det, men upprinnelsen av deras språk hände 700 år före Moses. Och Kina och Mellanöstern är så långt från varandra. Tillfällighet? Kanske. Men varför så många “tillfälligheter”? Och varför finns det inga sådana paralleller med kineserna för senare berättelser i Första Moseboken om Abraham, Isak och Jakob?

Men vad händer om Första Moseboken skildrar verkliga historiska händelser – även de första kapitlen där? Sedan har den kinesiska – som en etnisk och språklig grupp – sitt ursprung vid Babel (Första Moseboken 11) som alla gamla språk / etniska grupper. Babel-berättelsen redogör för hur ättlingarna till de överlevande från översvämningen hade sina språk förbistrade av Gud, så att de inte kunde förstå varandra. Detta resulterade i deras flyttning utåt från

Mesopotamien, och det begränsade också äktenskap med och inom den egna språkliga / familjegruppen. Detta förklarar ursprunget till de olika människoraserna. Kineserna var en av dessa folkgrupper som skingrades från Babel. Och vid tidpunkten för utvecklingen av deras kalligraphy var Första Mosebokens berättelse om Skapelsen / Floden  nutidshistoria för dem – som de mindes väl. Så när de utvecklade sina skrivtecken för abstrakta begrepp som “ha begär”, “frestaren” o.s.v tog de från berättelsen från sin historia som var väl förstådd. Detsamma gäller för utvecklingen av superlativa substantiv – som “stor båt” där de tog av superlativa berättelsen som de mindes. Och så kom berättelserna om skapelsen och  floden att vara inbäddade i deras språk från början av deras civilisation. Som århundradena passerade glömde de det ursprungliga skälet, som så ofta är fallet. Men om så är fallet, återger Första Mosebokens berättelser verkliga historiska händelser, inte bara poetiska metaforer.

Kineserna hade kanske också en av de längsta ceremoniella traditioner som någonsin har genomförts på jorden. Från början av den kinesiska civilisationen (cirka 2200 f Kr), offrade alltid den kinesiske kejsaren vid vintersolståndet en tjur till Shang-Ti (“Himlens Härskare”, det vill säga Gud). Denna ceremoni uppbehölls genom alla dynastier som den kinesiska civilisationen hade. I själva verket slutade traditionen så sent som 1911 då general Sun Yat-sen störtade den siste kejsaren av Qingdynastin och Kina blev en republik. Denna ceremoni utfördes årligen i det “Himelens Tempel”, som nu är en turistattraktion av hög profil i Peking. Så för över 4000 år offrades en tjur varje år av den kinesiske kejsaren till den Himlens Härskare. Men varför? Konfucius (551-479 f.Kr.) frågade sig just denna fråga. Han sa:

“Den som förstår ceremonierna av offringar till himmel och jord … kommer att finna regering av ett rike lika enkelt som att se i sin handflata!”

Med andra ord, vad Konfucius sade var att den som kunde förstå detta mysterium skulle vara klok nog att köra riket. Så från det att “Gräns Offret” (som det hette) började (ca 2200) till tiden för Konfucius (ca 500 f.Kr.) förlorade kineserna betydelsen av offret – trots att de uppbehöll traditionen i ytterligare 2400 år tills 1911 e.Kr.

Om betydelsen bakom byggandet av deras kalligraphy inte hade förlorats hade kanske Konfucius hittat ett svar på sin fråga. För tänk igenom radikalerna som användes för att konstruera ordet för “rättfärdig”.

righteousness
“handen” + “lans” => “mig”, “mig” + “får”=> “Rättfärdighet”

Rättfärdighet är en förening med “får” ovanpå “mig”. Och “mig” är en förening med “handen” och “lans” eller “dolk”. Det förmedlar tanken att min hand kommer att döda lammet och resultera i rättfärdighet. Offret eller död av lamm i mitt ställe ger mig rättfärdighet.

När man läser Första Moseboken slås man av tanken på de djuroffer som gjordes långt innan det judiska offer systemet började. Till exempel offrar Abel (Adams son) och Noa sina offer (Första Moseboken 4: 4 & 8:20). Det verkar som om tidig mänsklighet hade en förståelse att djuroffer var bilder för att hjälpa dem att förstå att en död som ersättning för dem var nödvändig för rättfärdighet. En av Jesu framträdande titlar var “Guds Lamm” (Joh. 1:29). Hans död var det verkliga offret som ger rättfärdighet – som alla djuroffer – inklusive det urgamla kinesiska Gräns Offret – bara var en bild av. Detta är vad Abrahams offer av Isak pekade på, liksom Moses Påskoffret. Men intressant nog, verkade de gamla kineserna att ha börjat med denna förståelse långt innan Abraham eller Mose levde, även om de hade glömt det vid Konfucius tid.

Som jag lärde mig dessa saker slogs jag av det faktum att detta var bevis inte bara för tanken att berättelsen i Första Moseboken i Bibeln är historisk, men att offer och Jesu död för vår rättfärdighet var förståd från början av mänsklighetens historia. Jesu liv, död och uppståndelse var en gudomlig plan som gavs i tecken för oss att känna igen från tidernas begynnelse.

Naturligtvis går detta mot vår instinkt. Som jag har talat med människor från alla religiösa och kulturella bakgrunder har jag slagits av hur vi tenderar att tro att rättfärdighet antingen bygger enbart på Guds barmhärtighet eller på våra gärningar. Med andra ord, många tror ingen betalning krävs för synden. Guds rättvisa – som kräver betalning – blir mättad av hans nåd i medvetandet hos många av oss. Många andra av oss tror att en del betalning faktiskt krävs, men att vi kan möta betalning på egen hand genom goda saker vi gör. Så vi försöker vara bra eller religiösa och vi hoppas att allt kommer att fungera. Detta kontrasteras av evangeliets budskap som säger:

Men nu rättfärdighet från Gud, förutom lag, har gjorts känd … Denna rättfärdighet kommer genom tro på Jesus Kristus för alla som tror (Romarbrevet 3: 21-22)

Varför kan Jesu död och uppståndelse ge rättfärdighet? Eftersom den uppfyller Guds betalning för synden. Kanske de gamle var medvetna om något som vi i vår moderna kultur riskerar att glömma. Låt oss betrakta och utforska via denna webbplats vad kineserna glömde.

Bibliography

The Discovery of Genesis. C.H. Kang & Ethel Nelson. 1979
Genesis and the Mystery Confucius Couldn’t Solve. Ethel Nelson & Richard Broadberry. 1994