Skip to content

Tecknet Telningen/Grenen: Namngiven hundratals år före hans födelse

  • by

Tidigare såg vi hur Jesaja påbörjade ett tema med hjälp av bilden Telningen / Grenen. Någon från den fallna Davidiska Dynastin som har visdom och kraft förutsades av Jesaja att komma. Jeremia följde på detta tema genom att hävda att denne Telning / Gren skulle bli känd som HERREN själv (dvs som i Gamla Testamentets personliga namn för Gud).

Sakaria fortsätter Telningen /Grenen

zechariah timelines

Judisk Historisk tidslinje med Sakarai och andra profeter i Bibleln

Sakaria levde 520 f.Kr., strax efter det judiska folkets återkomst till Jerusalem efter deras första utvisning till Babylon, men medan de fortfarande styrdes av persierna (se här Judarnas Historia). Vid denna tid arbetade det judiska folket med att bygga upp sitt förstörda tempel och att återinföra den Mosaiska efterlevnaden. Sakarias samtida var en man vid namn Josua, som var överstepräst vid den tiden och arbetade för att återinföra hela det prästerliga systemet. Profeten Sakaria arbetade tillsammans med sin kollega översteprästen Josua för att ge ledning åt det judiska folket. Här är vad Herren – genom Sakarias – i en profetisk gåta, sade om denne Josua:

8 Hör Josua, du överstepräst, du och dina medbröder som sitter här inför dig, dessa män skall vara ett tecken:  Se, jag skall låta min tjänare Telningen komma.Se den sten som jag har lagt inför Josua! ………, säger Herren Sebaot.    Och jag skall utplåna detta lands missgärning  på en enda dag. ” (Sakarja 3: 8-9)

Telningen/Grenen! Igen! Genom att bygga på bilden påbörjad av Jesaja cirka 200 år tidigare, och fortsatt av Jeremia 60 år tidigare, plockar Sakarias upp detta tema av “Telningen/Grenen”. Men den här gången kallas Telningen också “min tjänare”. På något sätt var Översteprästen Josua i Jerusalem 520 f.Kr. kollegan till Sakaria, symbolisk för denne kommande Telning, men på vilket sätt? Det säges att “på en enda dag” kommer synderna att tas bort av Herren. Detta ansluter till anskaffning av rättfärdighet. Vi kommer att vinna “rättfärdighet” genom att Herren tar bort våra synder “på en enda dag”. Hur skulle det kunna hända?

Telningen/Grenen: Förenar Präst med Kung

Vi fortsätter tre kapitel i Sakaria och lär oss något häpnadsväckande. För att fatta följande profetia, måste vi förstå att prästämbetet och kungaämbetet var strikt åtskilda i Gamla Testamentet. Ingen av de Davidiska Kungarna kunde vara präster (vissa av dem fick problem genom att försöka), och omvänt, en del av prästerna fick problem genom att syssla med kungliga intriger. Prästens arbete var att medla mellan Gud och människa genom att offra djur till Gud för synders förlåtelse. Och kungens arbete var att regera med rättvisa från tronen. Båda var avgörande; båda var distinkta. Ändå skrev Sakaria att i framtiden:

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: ………11 När du så har fått silver och guld, skall du därav låta göra kronor; och du skall sätta en på översteprästen Josuas, Josadaks sons, huvud. 12 Och du skall säga till honom: »Så säger HERREN Sebaot: Se, där är en man som skall kallas Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga upp HERRENS tempel. 13 Ja, han skall bygga upp HERRENS tempel och förvärva majestät och sitta på sin tron och regera; och en präst skall han vara på sin tron; och fridens rådslag skola vara mellan båda. “(Sak 6: 9-13)

Återigen är vår Telning här. Men nu, i motsats till alla tidigare företräden, ska översteprästen i Sakarias dag (Josua) sätta på sig den kungliga kronan (symboliskt). Kom ihåg att i Sakaria 3 (ovan) var Josua “symbolisk av kommande saker”. Kan det vara så att Josua, översteprästen, genom att sätta på kronan var “symbolisk” av ett kommande sammangående av kungliga och prästerliga roller? Dessa två roller kommer en dag att bli förenade i en person! Och lägg märke till att Josua, hans eget namn, är namnet på Telningen/Grenen. Vad betydde det?

Namnet “Josua” ÄR  namnet “Jesus”

För att förstå detta måste vi se över hur Gamla Testamentet översattes genom historien. År 250 f.Kr. översattes det hebreiska Gamla Testamentet till grekiska. Denna översättning är idag fortfarande i användning och kallas Septuaginta (eller LXX).Vi såg att titeln “Kristus” användes för första gången i denna grekiska översättning, och att “Kristus ‘=’ Messias ‘=’ Smorde”. (Om du inte följer med på detta, kan du läsa här, eftersom detta är avgörande för vad som nu kommer att följa).

"Josua" = 'Jesus'. Båda kommer från det hebreiska namnet "Yhowshuwa"

“Josua” = ‘Jesus’. Båda kommer från det hebreiska namnet “Yhowshuwa”

På precis samma sätt som vi följde översättningarna till “Kristus” kan vi följa avledningar av namnet “Josua”. Som ni kan se på bilden ovan är Josua en omskrivning av det ursprungliga hebreiska namnet “Yhowshuwa” som var ett vanligt hebreiskt namn som betydde “Jehova räddar”. Detta (visas i kvadrant #1) är hur Sakaria skrev hans namn år 520 f.kr. Detta ordet transkriberades till “Josua” när det Gamla Testamentet översattes till svenska (nedre halvan märkt #3). Översättarna av LXX år 250 f.Kr. transkriberade också det namnet när de översatte Gamla Testamentet till grekiska. Deras grekiska omskrivning var Iesous (kvadrant #2). Således “Yhowshuwa” i Gamla testamentet skrevs Iesous i LXX. Jesus skulle ha kallats Yhowshuwa av hans samtida, men när de nytestamentliga författarna skrev hans namn i det grekiska Nya Testamentet, använde de det välbekanta “Iesous” från LXX. När Nya testamentet översattes från grekiska till svenska blev “Iesous” transkriberat (igen) till vårt välkända “Jesus” (nedre halvan märkt #3). Alltså är namnet “Jesus =” Josua “. Både Jesus i Nya testamentet, och översteprästen Josua av 520 f.Kr. kallades “Yhowshuwa” i deras egna hebreiska språk. På grekiska, var båda namnen “Iesous”. En grekisk läsare av Gamla Testamentet LXX skulle känna igen namnet Iesous (Jesus) som ett bekant namn i Gamla Testamentet. Vi förlorar den nära anslutningen eftersom namnet “Jesus” visar sig komma så att säga ut ur det blå. Men namnet Jesus har en gammaltestamentlig motsvarighet — Josua-.

Jesus från Nasaret är Telningen/Grenen

Men när vi nu vet detta sammanhang bör Sakarias profetia slå oss direkt. Här ser vi en förutsägelse, given år 520 f.Kr., att namnet på den kommande Telningen kommer att vara “Jesus”! När jag insåg detta, var jag tvungen att sätta mig upp och notera. Detta var en colossal “tillfällighet” för mig. Här var (och är fortfarande) en profetia som nämner den kommande Telningen/Grenen, och namnet pekar direkt på Jesus från Nasaret.

Och denne kommande Jesus skulle, enligt Sakaria, sammanfoga rollerna för kung och präst. Vad var det som prästerna gjorde? På uppdrag av människor offrade de djuroffer till Gud för deras synders förlåtelse. Precis som Abraham gjorde med hans offer på berget Moria, och Moses med påsklammets offer, täckte prästen människornas synder genom djuroffer. Den kommande “Jesus” skulle utföra en liknande roll så att HERREN kunde “ta bort synd från detta land på en enda dag”– den dagen då denne kommande Prästen Jesus skulle offra sig själv som ett offer, som ju redan förebildats som plats på Moria Berg och  som årstid vid påsken. Någon gång efter att ha uppfyllt rollen som präst, skulle denne Telning Jesus ta upp sin tron (enligt Psaltaren 2) och skulle därmed vara “en präst på sin tron” – som exakt anges, precis och kontrollerbart genom Sakaria cirka 500 år före Jesus gick här på jorden.

Denna sammankopplade nivå av profetiska förutsägelse är inget annat än fantastiskt. Kan du komma på någon annan i hela historien, vars liv var även så avlägset förutsagt som Jesus från Nasaret var av de olika Gamla Testamentets profeter? Vissa kritiker hävdar att Jesus uppfyller Gamla Testamentets profetior helt enkelt därför att evangeliets författare gjort sin berättelse om Jesus till att passa det Gamla Testamentet. Sakarias namngivning av Telningen till att vara Jesus omintetgör detta eftersom namnet “Jesus” från Nasaret har nersskrivits utanför evangelierna. Den judiska Talmud, Josephus och alla andra historiska författare om Jesus, både vänner och fiender, refererar alltid till honom som “Jesus” eller “Kristus”.

Jag antar att man kan rationalisera att “Jesus” var ett tämligen vanligt judiskt namn, det fanns säkert andra Jesus i judisk historia, så namngivningen kan helt enkelt ha varit en tillfällighet beroende på slumpen. Men låt oss tänka igenom denne Jesus-från-Nasaret’s karriär. Han hävdade verkligen själv att han var en kung; Kungen i själva verket. Men allt som han åstadkom på jorden var i själva verket prästerligt. Prästens uppgift var att ta ett lamm på uppdrag av en dyrkande judisk person, erbjuda den till Gud, offra det, och döden och blodet av lammet skulle sona synd och skuld för den judiske personen. Jesu död var betydande i att det också var ett offer till Gud, för vår räkning. Hans död sonar för synd och skuld för var villig person. Landets synder togs bort bokstavligen  “på en enda dag” – den dagen Jesus dog, som Sakaria hade förutspått. I sitt liv hänvisade han till sin kommande roll som Kung medan han samtidigt uppfyllde alla krav som Präst. Han har infört harmoni och enighet i de två rollerna. Telningen, den som David för länge sedan kallade “Messias” är i själva verket Präst-Kung. Och hans namn förutspåddes 500 år före hans födelse genom Sakaria.

Så att utforska temat för Telningen/Grenen genom Gamla testamentet borde fylla oss med förundran. Men det slutar inte där. En annan Gamla testamentets författare, inklämt mellan Jeremia och Sakaria i historien förutsåg tiden för hans ankomst. Vi kommer att se på det här näst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *