Skip to content

Sermon on the Mount: Matthew 5-7

Verklig lycka

1-2 En dag när Jesus såg folkmassorna gick han upp på berget tillsammans med lärjungarna och satte sig ner och undervisade dem. Han sa:

Lyckliga är de ödmjuka! Himmelriket tillhör dem.

Lyckliga är de som sörjer! De ska bli tröstade.

Lyckliga är de milda och anspråkslösa. Hela världen tillhör dem.

Lyckliga är de som hungrar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

Lyckliga är de omtänksamma och barmhärtiga. Dem ska man visa barmhärtighet.

Lyckliga är de som har rena hjärtan! De ska få se Gud.

Lyckliga är de som strävar efter frid! De ska kallas Guds barn.

10 Lyckliga är de som förföljs därför att de gör Guds vilja. Himmelriket tillhör dem.

11 Ja, ni är lyckliga när ni blir hånade och förföljda och man ljuger om er, därför att ni är mina efterföljare.

12 Gläd er då av hela hjärtat! Er lön ska bli stor i himlen. Och kom ihåg att de gamla profeterna också blev förföljda.

Salt och ljus

13 Ni är det salt som bevarar världen från undergång. Men salt som förlorat sin kraft är till ingen nytta. Ni gör heller ingen nytta om ni förlorar er kraft. Man kommer inte att bry sig om er eftersom ni inte lyckas fullgöra er uppgift i världen.

14 Ni är det ljus som lyser upp världen. Ni liknar en stad uppe på ett berg. En stad uppe på ett berg ses av alla.

15-16 När man tänder en lampa så täcker man ju inte över den, utan tvärtom ställer man den så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser allt gott ni gör och prisar er Far i himlen.

Om lagen

17 Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas.

18 Jag försäkrar er: Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått.

19 Den som bryter ett enda bud, och lär andra att göra likadant, kommer att vara den minste i himmelriket. Men de som håller Guds lagar och lär andra att göra det kommer att bli stora i himmelriket.

20 Men jag varnar er. Om ni inte har mer att komma med än fariseerna och de judiska ledarna, så kommer ni alls inte in i himmelriket.

Om vrede

21 I Moses lag lydde regeln: ‘Om du dödar någon döms du själv till döden.’

22 Men jag säger: Om ni bara är arga på någon, om det så är i era egna hem, hänger domen över er! Om ni kallar en vän idiot ska ni ställas till svars för det. Och om ni förbannar honom så väntar er helvetets eld.

23 Om du därför står inför altaret i templet för att bära fram ett offer åt Gud och plötsligt kommer ihåg att en vän har något emot dig,

24 så lägg ditt offer framför altaret och gör upp din sak med honom. Kom sedan och bär fram ditt offer till Gud.

25 Försök att så fort som möjligt komma överens med din fiende innan det är för sent, och han går till domstol, och du blir satt i fängelse,

26 där du måste stanna tills du betalt vartenda öre på din skuld.

Om begär

27 Som ni vet står det i Moses lag: ‘Du som är gift ska inte vara otrogen.’

28 Men jag säger: Den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.

29 Om ditt högra öga får dig att synda riv då ut det och kasta bort det. Det är bättre att en del av dig förstörs än att hela du kastas i helvetet.

30 Och om din hand får dig att synda så hugg av den och kasta bort den, även om det skulle råka vara din högra hand! För det är trots allt bättre än att du kommer till helvetet.

Om skilsmässa

31 I Moses lag står det också: ‘Om någon vill skilja sig från sin fru, så kan han göra det genom att ge henne ett intyg som bevis på skilsmässan!’

32 Men jag säger att den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, tvingar henne till äktenskapsbrott. Och den som därefter gifter sig med henne gör sig också skyldig till äktenskapsbrott.

Om löften

33 Moses lag säger vidare: ‘Du ska inte bryta en ed som du avlagt, utan du ska hålla allt som du lovat inför Gud.’

34 Men jag säger: Avlägg över huvud taget inga eder! Om någon säger: ‘Himlen är mitt vittne!’ så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer.

35 Och om någon tar jorden till vittne så sätter han sig över Gud för jorden är Guds egendom. Ta inte heller Jerusalem till vittne för det är Guds stad.

36 Säg inte heller: ‘Det sätter jag huvudet på!’ för du kan inte ens göra ett hårstrå vare sig svart eller vitt.

37 Säg bara helt enkelt:’Ja, det vill jag’ eller ‘Nej, det vill jag inte’. Ditt ord är nog. Om du måste ge tyngd åt dina ord med en ed visar det bara att något är galet.

Om hämnd

38 Moses lag säger också: ‘Om en man river ut någon annans öga, så måste han betala med sitt eget öga. Om någon slår ut en tand på dig, så slå själv ut en tand på den som gjorde det.’

39 Men jag säger: Möt inte våld med våld. Om någon ger dig en örfil så vänd den andra sidan till.

40 Om du ställs inför domstol och man tar ifrån dig skjortan så ge dem rocken också.

41 Och om någon befaller dig att bära hans packning en mil, så bär den två.

42 Ge till dem som ber och vänd inte ryggen åt dem som vill låna.

Om att älska sina fiender

43 Det finns ett ordspråk som säger: ‘Älska era vänner och hata era fiender.’

44 Men jag säger: Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!

45 Då visar ni att ni verkligen är barn till er Far i himlen. För han låter solen skina på både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

46 Vad är det för märkvärdigt med att bara älska dem som älskar er? Till och med brottslingar gör ju det.

47 Om ni bara hälsar på dem som hälsar på er, vad är det för märkvärdigt med det? Till och med de som inte känner Gud gör ju det.

48 Ni ska vara fullkomliga liksom er Far i himlen är fullkomlig.

Om att dela med sig

Var försiktiga! Gör inte det som är gott bara för att man ska lägga märke till er, för då kan ni inte vänta er någon lön av er Far i himlen.

När ni ger en gåva till en tiggare, så ropa inte ut det som hycklarna gör. De basunerar ut sin godhet i synagogorna och på gatorna för att dra uppmärksamheten till sig genom sina goda gärningar! Jag försäkrar er: De har redan fått den lön de ska ha.

Och om du hjälper någon, så gör det hemligt. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör.

Då kommer din Far som ser allt att belöna dig.

Om bön

Och nu kommer vi till bönen. Var inte som hycklarna när ni ber. De spelar gudfruktiga genom att be offentligt i gathörnen och i synagogorna där alla kan se dem. De har verkligen ingenting att vänta sig från Gud.

När du ber gå då in i ditt rum och stäng dörren efter dig och be i avskildhet till din Far. Då ska din Far, som känner dina hemligaste tankar, belöna dig.

7-8 Rabbla inte upp samma bön gång på gång. Det gör de som inte känner Gud. De tror att bönen blir besvarad bara man använder många ord. Kom ihåg att er Far vet precis vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det!

Be så här i stället:Vår Far i himlen, vi ärar ditt heliga namn.

10 Vi ber att ditt rike snart ska komma. Låt din vilja ske här på jorden, så som den sker i himlen.

11 Ge oss vår mat i dag som du brukar,

12 och förlåt oss våra synder liksom vi förlåter dem som syndar mot oss.

13 Led oss inte in i frestelser utan befria oss från den Onde. Amen.

14-15 Er himmelske Far kommer att förlåta er, om ni förlåter dem som syndar mot er. Och vägrar ni att förlåta dem, kommer inte han att förlåta er.

Om fasta

16 Och nu till fastan. När ni fastar – alltså av andliga skäl avstår från mat – så gör det inte offentligt som hycklarna gör. De ser dystra och bedrövade ut för att andra ska lägga märke till dem och tycka att de är andliga. Det är också den enda belöning de kommer att få.

17 När ni fastar ska ni se så oberörda ut som möjligt.

18 Låt det vara en hemlighet mellan er och er Far i himlen. Han vet allt och ska belöna er.

Om pengar

19 Skaffa er inte rikedomar här på jorden. De förlorar snart sitt värde och kan bli stulna.

20 Samla dem i himlen i stället där de aldrig kommer att förlora sitt värde och där de är säkra för tjuvar.

21 Om er skatt finns i himlen då kommer också ert hjärta att vara där.

22 Om ditt öga är rent blir det ljust i ditt inre.

23 Men om ditt öga är förmörkat av onda tankar och begär så är du i djupt andligt mörker, och det mörkret är verkligen nattsvart!

24 Ni kan inte tjäna två herrar för då kommer ni att hata den ene och älska den andre. Därför kan ni inte heller leva för Gud och samtidigt lida av penningbegär.

Om oro och bekymmer

25 Därför säger jag: Oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig.

26 Se på fåglarna! De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda eller skaffa sig matförråd för er himmelske Far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än de.

27 Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv?

28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på fälten. De bekymrar sig inte för sina kläder.

29 Och ändå var inte kung Salomo i all sin prakt så vackert klädd som de.

30 Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna, som står här i dag och är borta i morgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud?

31-32 Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske Far vet redan vad ni behöver.

33 Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja.

34 Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om.

Om att kritisera andra

Låt bli att kritisera så blir ni själva inte kritiserade.

Andra kommer nämligen att behandla er som ni behandlar dem.

Du hänger upp dig på din brors små svagheter, men erkänner inte din egen skuld som är långt större.

Du säger till din vän: ‘Kom hit så ska jag öppna ögonen på dig så att du ser dina fel! Samtidigt är du blind för din egen synd.

Hycklare! Bekymra dig först om dina egna fel! Sedan kan du försöka hjälpa din bror.Ge inte det som är heligt till människor som inte sätter värde på det.

Och kasta inte bort det som är dyrbart på dem som inte uppskattar det. De kommer bara att smutskasta er tro och sedan angripa er.

Om att be, söka och knacka på

Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas.

För alla som ber de får, och de som söker, de finner. Om ni knackar på så kommer dörren att öppnas.

Om ett barn ber sin far om en skiva bröd, ger han då barnet en sten i stället?

10 Eller om barnet ber om en fisk, ger han det då en huggorm? Naturligtvis inte!

11 Och om ni hårdhjärtade, syndiga människor förstår att ge goda gåvor till era barn, ska inte då er Far i himlen ge goda gåvor till dem som ber honom om det?

12 Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er. Det är Moses lag i ett nötskal.

Om vägen till himlen

13 Man kan bara komma in i himlen genom den trånga porten. Vägen till helvetet däremot är bred, och dess port är vid nog för de stora skaror som väljer denna bekväma väg.

14 Men porten till livet är trång, och vägen är smal. Det är därför bara några få finner den.

Av frukten känner man trädet

15 Akta er för falska lärare. De kommer förklädda som oskyldiga får, men i verkligheten är de glupska vargar som vill slita sönder er.

16 Ni kan upptäcka dem genom deras handlingssätt, på samma sätt som man känner igen ett träd på dess frukt. Man plockar ju inte vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar.

17 Olika slags fruktträd känner man lätt igen genom att titta på deras frukt.

18 Det träd, som bär frukt som smakar bra, bär aldrig oätlig frukt. Och det träd som ger dålig frukt kan inte samtidigt ge god frukt.

19 De träd, som bär frukt som man inte kan äta, hugger man ner och bränner upp.

20 Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person.

Om att bygga på stadig grund

21 Inte alla som talar som gudfruktiga människor är gudfruktiga. De kanske kallar mig ‘Herre

22 Vid domen kommer många att säga till mig: ‘Herre, Herre, vi talade profetiskt och använde ditt namn för att driva ut onda andar och gjorde många stora under.’

23 Men jag ska svara: ‘Försvinn härifrån! Jag känner er inte och det ni har gjort, har ni gjort utan mig.’

24 Den som lyssnar till min undervisning och följer den är klok. Han liknar en man som bygger sig ett hus på berggrunden.

25 Även när det blir skyfall och översvämning, och stormvindarna blåser med våldsam kraft mot huset, så rasar det inte eftersom det är byggt på fast mark.

26 Men den som hör min undervisning och inte bryr sig om den är en dåre. Han liknar en man som bygger sitt hus direkt på sanden.

27 När sedan regnet och översvämningen kommer, och stormvindarna blåser mot huset, så faller det ihop med ett stort brak.

28 Människoskarorna häpnade över det Jesus sa,

29 för han undervisade med stor auktoritet och inte som de judiska ledarna.