Skip to content

Kristus “avskuren/avrättad” förutspådd i detalj

  • by

I vår förra artikel såg vi att Daniel hade förutspått att “Kristus” skulle bli“avskuren”/avrättad efter en viss cykel av år. Denna Daniels förutsägelse fullbordades i Jesu triumferande inträde i Jerusalem – där han presenterades som Israels Smorde, Kristus, – precis 173 880 dagar efter att det persiska påbudet utfärdades om att återställa Jerusalem. Uttrycket“avskuren” hänvisade till Jesajas bild av grenen som skjuter upp från den till synes döda stubben. Men vad menade han med ‘avskuren’?

Jesaja visas i historisk tidslinje. Han levde under regeringsperioden av den Davidiska Kungaätten.

Jesaja visas i historisk tidslinje. Han levde under regeringsperioden av den Davidiska Kungaätten. Obs Daniel också

Jesaja hade också skrivit andra profetior i sin bok, samt använt sig av andra tema än den om grenen. Ett sådant tema var den kommande Tjänaren.Vem var denne “Tjänare”?  Vad skulle han göra? Vi ser närmare i detalj på en längre text från Jesaja. Jag återger den exakt i sin helhet här nedan, men bifogar några egna kommentarer emellan.

Den kommande Tjänaren.

Hela texten – Jesaja 52:13-53:12

Herrens tjänares lidande och härlighet

13  Se, min tjänare ska handla vist. Han ska bli hög och upphöjd, mycket hög.
14  Liksom många häpnade över dig, så ska hans utseende fördärvas mer än människors och hans gestalt mer än Adams barn.
15  Så ska han bestänka många folk. Inför honom ska kungar förstummas, för de får se något som aldrig berättats för dem och förstå något de aldrig har hört.

Vi vet att denne Tjänare kommer att vara en man emedan Jesaja hänvisar till Tjänaren som “han”, “honom”, “hans”, och att detta särskilt ser framåt i tiden, (se uttrycken “ska handla vist…”, “ska bli hög och upphöjd … ” och så vidare), så detta är en tydlig profetia. Men vad var profetian om?

Blodsoffer

När de judiska prästerna offrade för israeliterna, bestänkte de dem med blod från offret, vilket symboliserade att deras synder täckts och inte längre skulle hållas mot dem. Men här står det att Tjänaren skulle bestänka “många folk“, så Jesaja säger att på ett liknande sätt kommer denne Tjänare att ge också icke-judar frihet från sina synder liksom Gamla Testamentets prästerna gjort för de judiska tillbedjarna. Detta sker parallellt med förutsägelse av Sakarja att Grenen skulle bli en präst, samt förena rollerna som Kung och Präst, eftersom endast prästerna kunde bestänka med blod. Denna globala omfattning av “många folk” följer de historiska och kontrollerbara löftena århundraden i förväg till Abraham om att “alla folk” skulle välsignas genom hans avkomma.

Men i bestänkningen av de många folken förutspås själva “utseendet” och “formen” av Tjänaren till att vara “förvrängd” och “fläckad”. Fastän det inte står klart vad Tjänaren kommer att göra, kommer nationernas en dag “förstå” det.

53:1  Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad?
Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord.  Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till.
Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom.

Även om Tjänaren skulle bestänka många folk, skulle han samtidigt vara “föraktad” och “övergiven”, förtrogen med “lidande” och smärtor“.

Men det var våra sjukdomar han bar,        våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad.
Han blev genomborrad för våra brott,       slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jesu offer jämfört med denne Tjänares offer

Tjänaren tar “våra” smärtor. Denne Tjänare kommer också att bli “genomborrade” och “slagen” i “straff”. Detta straff kommer att ge oss (i många nationer) “frid” och “hela” oss.

Sekulära så väl som bibliska källor berättar att på långfredagen ungefär för 2000 år sedan (men fortfarande 700+ år efter Jesaja skrev denna förutsägelse) korsfästes Jesus. Därigenom blev han bokstavligen genomborrad av spikarna vid korsfästelsen, som Jesaja förutspådde att Tjänaren skulle genomborras.

Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Vi såg i korrumperad … missar målet , att bibliska definitionen av synd är att missa det avsedda målet. Som en böjd pil “går vi vår egen väg”. Denne Tjänare kommer att bära denna synd (orätt) som vi har gjort.

Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Tjänaren kommer att föras bort till att “slaktas” liksom ett lamm. Men han kommer inte att protestera eller ens “öppna munnen”. Vi såg i Tecknet av Abrahams offer  att en bagge fick ersätta Abrahams son. Baggen – ett får – slaktades. Och Jesus slaktades på precis samma plats (berget Moria =Jerusalem). Vi såg att ett lamm slaktades vid Påsken – som Jesus också slaktas på den påsken

Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks brott?

Tjänaren är rycktat bort från “de levandes land“. Detta är  samma tanke Daniel använde när han förutspådde vad som skulle hända med Kristus efter att han presenterades för Israel som deras Messias. Jesaja förutspår mer i detalj vad det betyder – det vill säga död! Så på denna ödesdigra Långfredag dog Jesus, och blev bokstavligen rycktat bort “från de levandes land“, bara några dagar efter att Han presenterats som Messias i sitt triumpherande intåg.

Han fick sin grav bland de ogudaktiga men var hos en rik vid sin död, för han hade inte gjort något orätt, och inget svek fanns i hans mun.

Även om Jesus avrättades och dog som en brottsling (“han fick sin grav bland de ogudaktiga” ), säger evangeliets författare att en rik man, Josef från Arimataia, av det styrande Sanhedrin, tog Jesu kropp och begravde honom i sin egen grav (Matt 19:60). Jesus uppfyllde bokstavligen båda sidor av den paradoxala förutsägelsen att fastän han skulle sin grav bland de ogudaktiga“, skulle han också vara “med de rika i sin död“.

10  Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand.

Hela denna grymma död var inte någon fruktansvärd olycka eller otur. Det var tydligt “Herrens vilja” att krossa honom. Men varför? Precis som lammen i det Mosaiska offersystemet var skuldoffer så att den person som gav offret kunde hållas skuldfri, här är denne Tjänares “liv” också ett “skuldoffer”. För vilkas synd? Med tanke på att “många folk” skulle bli “stänkta” (ovan i 52:15) är det folkens synder. “Alla” de som har “vänt bort” och “gått vilse”. Jesaja talar om dig och mig.

11  Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder.

Även om texten om Tjänaren är ohygglig, här ändrar den ton, och blir mycket optimistisk och även triumferande. Efter detta fruktansvärda lidande (när hanrycktes bort från de levandes land” och tilldelas “sin grav“), kommer denne Tjänare att “se och bli tillfreds“.

Och genom vad han gjorde kommer denne Tjänare att “rättfärdiga” många.  Bli ‘rättfärdig’ är samma som att bli given “rättfärdighet”. Kom ihåg att Abraham “krediteras” eller ges “rättfärdig”. På ett liknande sätt kommer denne Tjänare att ge, eller kreditera, rättfärdighet till “många”.

12  Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe

Jesus är Tjänaren profeterad om

Texten om Tjänaren pekar så tydligt på korsfästelsen och uppståndelsen av Jesus att vissa kritiker hävdar att evangeliets berättelser i huvudsak skrevs till att “passa” denna text om Tjänaren. Men i sin slutsats trotsar Jesaja dessa kritiker. Slutsatsen är inte en förutsägelse av korsfästelsen och uppståndelsen endast, men av effekterna av denna död många år efteråt. Och vad förutsäger Jesaja? Denne Tjänare, fast han kommer att dö som en brottsling, kommer han en dag att vara bland de “stora”. Evangeliets författare kunde inte få denna del “att passa” evangeliets berättelser eftersom evangelierna endast skrevs några decennier efter Jesu korsfästelse – när effekterna av Jesu död fortfarande var osäkra. I världens uppfattning var Jesus fortfarande den avrättade ledaren för en “skadlig vidskepelse” när de skrev evangelierna. Vi sitter nu 2000 år senare och ser effekterna av hans död och inser hur genom historiens gång detta har gjort honom “stor”. Evangeliets författare kunde inte ha förutsett detta. Men Jesaja gjorde det. Tjänaren, även känd som Grenen, skulle genom sitt frivilliga offer börja dra folk till sig från många nationer så att han kunde bestänka dem från deras synder.

Många “stora” män har haft lovord och biografier detajerande händelser i deras liv skrivna av historiker och beundrare även hundratals år efter att de har levat. Jesus är unik i att uppgifter om hans liv skrevs hundratals år innan han levde. Det borde ge oss anledning att sätta vår tillit till honom.  Varför inte låta hans offer bestänka dig också?